Sobre els procediments d’adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques.

L’article 131 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic preveu que l’adjudicació dels contractes es realitzarà ordinàriament emprant una pluralitat de criteris fonamentats en la millor relació qualitat-preu emprant el procediment obert o el restringit, excepte en els contractes de serveis especials de l’annex IV , -serveis de caràcter social, sanitari, educatiu, d’investigació, seguretat, entre d’altres-, que s’adjudicaran sempre per procediment restringit. també es recomana el procediment restringit quan es tracta de serveis intel·lectuals d’especial complexitat -serveis de consultoria, arquitectura o enginyeria-.

La nova llei de contractes presenta novetats en relació als procediments de licitació ja existents i, a la seva vegada, crea de nous:

1.- Novetats en relació als procediments d’adjudicació ja existents:

1.1.- Procediment obertarticles 156 i següents-, es redueixen els terminis per a la presentació i obertura de proposicions i es preveu la possible sol·licitud d’informes quan hagin de tenir-se en compte criteris de valoració de les ofertes de caràcter social o ambiental.

1.2.- Procediment restringitarticles 160 i següents-, es redueixen els terminis per a la sol·licitud de participació en el procediment i la presentació de proposicions.

1.3.- Procediment negociat –article 166 i següents-, passa a denominar-se “procediment amb negociació”, i s’elimina el tradicional negociat per raó de la quantia o per a la licitació d’obres o serveis complementaris.

1.4.- Diàleg competitiu –articles 172 i següents-, s’incorpora com a novetat la possibilitat de regular en el document descriptiu primes o compensacions per als participants en el diàleg.

1.5.- Quant als contractes menors em remeto a un post ja publicat anteriorment.

2.- Nous procediments d’adjudicació:

2.1.- Es crea un procediment obert simplificat, –article 159-, àgil i ràpid que es proposa permetre l’adjudicació en el termini d’un mes des de la convocatòria de la licitació  -veure també aquest link-. Es podrà emprar per licitar contractes d’obres, subministraments i serveis que les següents condicions:

  • Valor estimat igual o inferior a 2.000.000 euros en obres o 100.000 en subministraments i serveis.
  • Que no hi hagi cap criteri d’adjudicació avaluable mitjançant judicis de valor o, si els hi ha, la seva ponderació relativa no superi el 25% -o en 45% en el cas de prestacions de caràcter intel·lectual -com els serveis d’enginyeria, arquitectura, consultoria, urbanisme-,
  • Els licitadors que vulguin participar en aquest procediment hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic -disposició que entra en vigor el 09/09/2018-.

La publicació de la licitació es fa només en el perfil de contractant. Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta ha d’estar disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’anunci al perfil.

El termini de presentació de proposicions no podrà ser inferior a 15 dies -20 en els contractes d’obres-, a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil de contractant de l’anunci.

2.2.- Es crea també un procediment obert supersimplificat –article 159.6-, per a la licitació d’obres amb valor estimat inferior a 80.000 euros o subministraments i serveis amb valor estimat inferior a 35.000 euros, sempre que no tinguin prestacions de caràcter intel·lectual:

  • El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a deu dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. Quan es tracti de compres corrents de bens disponibles en el mercat el termini serà de 5 dies hàbils.
  • No s’exigirà als licitadors l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
  • L’oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu electrònic i s’avaluarà, en tot cas, segons els criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fòrmules establertes en els plecs.
  • La valoració d’ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxilii l’òrgan de contractació. Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l’apertura de les proposicions no es farà fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no es celebrarà acte públic d’obertura.
  • Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració seràn accessibles de forma oberta per mitjans informàtics sense restricció alguna des del moment en què es notifiqui l’adjudicació del contracte.
  • No es requerirà la constitució de garantia definitiva.
  • La formalització del contrate podrà efectuar-se mitjançant la signatura de l’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.

2.3.- Associació per a la innovació És un procediment d’adjudicació previst per al desenvolupament  i/o adquisició  de productes, serveis o obres innovadors pensat per a supòsits en què les solucions disponibles al mercat no satisfacin les necessitats de l’òrgan de contractació. Es basa en la negociació amb els licitadors (prèviament seleccionats per l’òrgan de contractació), es desenvolupa en dues fases principals:

– Fase de recerca i desenvolupament, i
– Fase d’execució del contracte (subministrament, servei o obres, segons el cas) i es caracteritza, en la seva tramitació, per la flexibilitat amb que es contempla en la norma (articles 177 i següents).

En el següent link es pot consultar un quadre de procediments per quantia i terminis de licitació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *