La figura dels anomenats contractes menors neix amb la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Administracions Públiques. Amb anterioritat, el Decret 923/1965 que aprovava el text articulat de la Llei de Contractes de l’Estat, es referia a aquesta tipologia de contractes com a aquells que, en determinats supòsits, podien ser adjudicats directament, és a dir, sense els procediments ordinaris de licitació.

Al fil de l’aprovació de la nova Llei 9/2017 de contractes que entrarà en vigor el proper 9/03/2018, nombroses han estat les referències i comentaris que la nova regulació ha originat -alguns exemples els trobem al blog hppt://www.nosoloaytos.wordpress.com o a http://www.elderecho.com, i alguna que altra infografia-.

De la nova regulació -continguda fonamentalment a l’article 118-, cal destacar:

  • La reducció dels llindars màxims. Es substitueix el concepte d’import pel de valor estimat, evitant qualsevol dubte interpretativa sobre l’aplicació dels llindars i l’IVA. El límit de 40.000,00 € -fins ara 50.000,00-, per obres i de 15.000,00 € -fins ara 18.000,00-, per a la resta de contractes ho és amb exclusió de l’IVA.
  • Cal tenir en compte que els nous llindars màxims limiten l’adjudicació d’un únic contracte i el conjunt de contractes menors que s’adjudiquin a un mateix empresari. Aquesta limitació obligarà a recórrer als procediments ordinaris de licitació i, com a hipòtesi, pot obrir la via per a la consolidació dels acords marc i centrals de contractació, com a instruments de contractació conjunta i racionalització.
  • Per evitar contractes buits de contingut o que no responguin a l’interès públic, al contingut habitual de l’expedient del contracte s’hi afegeix la necessitat que consti l’informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte que es pretengui adjudicar. A més, també caldrà justificar-se que a l’expedient no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar haver de licitar el contracte per un dels procediments ordinaris de concurrència.
  • Finalment, i no menys important, la informació relacionada amb l’adjudicació de contractes menors s’haurà de publicar, com a mínim trimestralment, per mitjà d’Internet en el perfil del contractant de lòrgan de contractació. Obligació aquesta en línia amb la normativa de transparència del sector públic –estatal i autonòmica-. Queden exceptuats d’aquest deure els contractes de valor estimat inferior a 5.000 euros, sempre que el sistema de pagament sigui el de bestreta de caixa fixa o d’altre semblant per efectuar pagaments menors.

Per altra banda, recordar que es manté la prohibició que els contractes menors tinguin durada superior a un any i la impossibilitat de prorrogar-los -article 29.8-.

Àmbit: JURÍDIC