Taxa de reposició d’efectius.

La taxa de reposició d’efectius és la ratio que determina el nombre de treballadors  que es poden incorporar a l’Administració en funció de les baixes produïdes l’any anterior. Per tant, estem davant d’un instrument destinat a limitar la incorporació de nou personal.

Aquesta taxa es fixa per primer cop l’any 1995  i progressivament ha anat concretant-se i delimitant-se en el seu abast de forma tal que d’una genèrica invocació a un indeterminat límit segons el qual el nombre de places de nou ingrés havia de ser inferior al que resultés de l’aplicació de la taxa de reposició d’efectius s’ha passat a una regulació de la taxa de reposició plena de casuística i d’excepcions a la taxa establerta com a regla general.

Per a l’any 2018 la Llei 6/2018, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, estableix la següent regulació:

1.- Taxa de reposició d’efectius general-

1.1.- Amb càracter general. Taxa del 75% -per als anys 2016 i 2017 aquesta taxa era del 50%-.

1.2.- Per a sectors específics.

1.2.1.- En el que afecta l’àmbit de competències de les entitats locals, els sectors on la taxa de reposició pot ser del 100%  són els relatius a:

a) Control i lliuta contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i en matèria d’assignació eficient de recursos públics,

b) Assessorament jurídic i gestió dels recursos públics així com serveis d’extinció d’incendis,

c) Personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials o que realitzen la gestió de prestació i polítiques actives en matèria d’ocupació.

d) Places de seguretat i emergències.

e) Places de personal que realitza una prestació directa als usuaris del servei de transport públic.

f) Personal d’atenció als ciutadans en els serveis públics.

g) Personal que presta serveis en l’àrea de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

1.2.2.- Taxa del 115% per a les forces i cossos de seguretat.

2.- Taxes de reposició d’efectius addicionals:

2.1.- 8%.  Si l’ens local compleix els límits d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa, destinat a aquells àmbits o sectors que requereixin d’un reforç d’efectius.

2.2. 2%. Si, a més, es té amortitzat el deute financer a 31/12/2017.

2.3.- 5%. Per als municipis que hagin incrementat la seva població en el període 2013 a 2017 i, com a conseqüència, hagin hagut de prestar major nombre de serveis públics en aplicació de l’article 26 de la Llei 7/1985.

2.4.- 5%. Per a aquells àmbits o sectors que requereixin reforços -nous serveis, activitat estacional, alt volum de jubilacions, …-.

3.- Altres supòsits.

3.1. Policia local. s’ha de tenir en compte la DA 165a que estableix una possible taxa addicional de reposició a afegir a l’anterior com a conseqüència de la previsió de reconeixement de la possibilitat de jubilació anticipada a l’empara de l’establert a l’article 206.1 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. Les entitats locals podran disposar durant 2018, exclusivament per a aquest col·lectiu, d’una taxa addicional determinada pel nombre de baixes que es preveguin en aquest exercici i en l’exercici 2019 com a conseqüència de l’avançament de l’edat de jubilació. Aquest taxa addicional es descomptarà de la que pogués correspondre en els exercicis 2019 i 2020.

3.2.- 90%. Taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de determinats sectors –personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials i que efectua la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació-, que arriba al 90% de les places que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda al menys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016.

3.2.- 100%, Per estabilització d’empleats públics temporals aplicable per a totes aquelles places estructurals ocupades ininterrompudament en els darrers tres exercicis pressupostaris en determinats sectors –personal dels serveis d’administració i serveis generals, investigació, salut pública i inspecció mèdica així com altres serveis públics, enumeració sense sentit si es té en compte que al final s’introdueix la clàusula “… altres serveis públics”-.

Per al càlcul de la taxa de reposició cal indicar que no computaran dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició les places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fixe mitjançant sentència judicial.

Les entitats locals que hagin acomplert els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa i que tinguin amortitzat el deute financer a 31/12/2017 podran acumular la seva taxa de reposició indistintament en qualsevol sector o col·lectiu. En altre cas, només es pot acumular la taxa de reposició en col·lectius prioritaris.

Com es pot observar, enrera queden, doncs, èpoques com el període 201120122013 i 2014, on les respectives lleis de pressupostos establien la determinació que en el sector públic no es procediria a la incorporació de nou personal amb l’execepció de la que pogués derivar-se de l’exercució de processos selectius d’ofertes públiques d’ocupació d’exercicis anteriors abastant la limitació les places incloses en processos de consolidació de l’ocupació de la Disposició Transitòria 4a de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, fixant-se una excepcional taxa del 10% en relació a determinats sectors -policia local, assessorament jurídic i gestio i control de l’assignació eficient de recursos públics o serveis de prevenció i extinció d’incendis-.  En aquest període i en el que afecta la policia local es podia arribar a una taxa del 100% sempre que s’acomplissin els límits establerts per a les operacions d’endeutament i en matèria d’estabilitat pressupostària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *