RESUM NORMATIU – COVID 19 (14 i últim). 13 A 22 DE JUNY DE 2020

1.- BOE.

1.1.- Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE 13/06/2020).

Es preveu el progrés a la fase 3 del Pla de transició des de les 00.00 hores del dia 15 de juny.

Entre d’altres, es modifiquen:

Ordre TMA/241/2020, de 16 de març, per la qual s’estableixen les mesures de transport a aplicar a les connexions entre la península i la Ciutat de Ceuta, en el sentit de permetre la realització de vols en helicòpter entre qualsevol aeroport o heliport situat en el territori nacional i Ceuta.

Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada, en el sentit de permetre l’entrada en un port espanyol de vaixells   embarcacions d’esbarjo estrangeres encara que no tinguessin el seu port d’estada a Espanya.

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en el sentit de modificar l’annex relatiu a les unitats territorials i d’interés el punt relatiu a la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Lleida i Barcelona.

Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de   l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en el sentit de modificar l’annex relatiu a les unitats territorials i d’interés el punt relatiu a la Comunitat Autònoma de Catalunya, la unitat territorial formada per les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Girona i Catalunya Central.

Ordre SND/487/2020, d’1 de juny, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris i marítims, en el sentit mantenir la prohibició del desembarcament en el port de Ceuta de passatgers dels vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells de passatge que prestin servei de línia regular entre la península i Ceuta, amb les excepcions que es preveuen.

Així mateix, es prorroguen les mesures contingudes en l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Llistat de territoris que pasen a Fase III el 15 de juny de 2020, actualitzat a data 12.06.2020.

1.2. Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 15/06/2020).

L’objecte és prorrogar els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, des de les 00.00 hores del 16 de juny de 2020 fins a la finalització de l’estat d’alarma, sense perjudici de que es pugui aprovar la restricció temporal de viatges no imprescindibles a les fronteres exteriors fins a les 24:00 hores del 30 de juny de 2020.

1.3.- Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento (BOE 17/06/2020).

Es crea el Fons COVID-19, dotat amb un crèdit extraordinari de 16.000 milions d’euros. Aquest Fons COVID-19 es configura com un fons excepcional de caràcter pressupostari, l’objecte del qual és dotar de major finançament mitjançant transferències a les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia, per a fer front a la incidència pressupostària derivada de la crisi originada pel COVID-19 i permetre’ls habilitar els crèdits pressupostaris en el seu pressupost de despeses.

Aquestes transferències es distribuiran entre les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia sobre la base de, entre altres, criteris poblacionals i d’incidència del virus.

Es tracta, així mateix, de recursos addicionals i independents del Sistema de Finançament Autonòmic i dels Fons Extraordinaris de Liquiditat.

1.4.- Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como “Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional”, según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 17/06/2020).

 Les mesures a què fa referència l’enunciat de l’Ordre s’adopten des de les 00.00 del dia 21.06.2020 i fins les 00.00 del dia 01.07.2020.

S’aplicarà als vols de passatgers amb origen en qualsevol aeroport situat fora de la UE i espai Schengen, i als vaixells de passatge de transbord   rodat i vaixells de passatge que prestin servei de línia regular amb origen en qualsevol port situat fora de la UE i espai Schengen amb passatgers.

1.5.- Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad   Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 18/06/2020).

L’objecte de l’ordre és la modificació de l’annex de l’Ordre SND/518/2020, d’11 de juny, en el sentit d’incorporar noves rutes aèries a les ja recollides en el seu annex, amb els efectes en ella regulats i fins a les 00.00 hores del 21 juny de 2020.

1.6.- Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE 18/06/2020).

L’objectiu de l’Ordre és modificar diverses ordres aprovades per flexibilitzar restriccions a aplicar a les unitats territorials que estiguin en fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Entre altres modificacions, s’aprova:

– Modificació de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en el sentit de que des de el dia 18.06.2020 la totalitat de la Comunitat Autònoma de Catalunya està en fase 3.

2.- DOGC.

2.1.- Decret Llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu

Entre d’altres mesures de caràcter social, es destaquen les següents:

 • Subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures, consistent en una prestació econòmica adreçada a les persones ocupadores o les entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu de promoure l’ocupació en l’àmbit de l’atenció a les persones grans o dependents.
 • Subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19.

Així mateix, d’entre altres mesures fiscals i admimistratives, es preveu:

 • Les mesures excepcionals en matèria de subvencions previstes al capítol 2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, estenen la seva vigència fins al 30 de setembre de 2020, mentre duri l’activitat subvencional de l’exercici, per permetre als òrgans concedents la valoració de les mesures a aplicar.

2.2.- Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

S’estableix la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya, des de les 00.00   hores del dia 19 de juny de 2020.

Així, queden sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

Igualment, s’estableix que s’iniciï l’etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l’emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19, i s’aixequen les restriccions de mobilitat en l’àmbit de tot el territori de Catalunya.

2.3.- Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

La resolució determina mesures bàsiques de prevenció que s’han de completar amb plans d’acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Entre d’altres mesures, s’aproven:

Mesures generals, establint entre d’altres:

 • La ciutadania ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, i mesures de protecció individual i col·lectiva: higiene freqüent de mans; higiene de símptomes respiratoris; manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzar els contactes socials diaris; distància física interpersonal de seguretat; l’ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat; preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats; ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.
 • Les mesures de protecció   també s’exigeixen a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic

Mesures de protecció i organitzatives, establint entre d’altres:

 • Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m. en general.
 • Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta en els supòsits establerts a la resolució.
 • S’estableix com es poden realitzar les reunions i activitats socials i d’oci, l’aforament en espais a l’aire lliure i en espais tancats, així com l’aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració.

Control del compliment de les mesures i règim sancionador, establint:

 • Correspon als Ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes. Així, s’estableix que han de vetllar especialment pel compliment de les mesures adreçades a evitar les aglomeracions i garantir les distàncies mínimes de seguretat i l’ús de mascareta.
 • L’incompliment de les mesures establertes en la resolució i en els plans sectorials serà objecte de règim sancionador d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

Així mateix, s’estableix un règim transitori i deixen sense efecte les mesures restrictives establertes en resolucions aprovades en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya que s’oposin o contradiguin allò estalbert en la resolució i a la normativa estatal aplicable.

2.4.- Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

L’objecte de la resolució és obrir la convocatòria extraordinària per a l’any 2020, per la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions que preveu el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Són beneficiàries de les subvencions previstes en la resolució, els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

Així, a l’annex de la distribució territorial de la línea de subvencions, consta l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb els següents nombres de contractes preassignats:

 • Distribució territorial de contractes de treball de la línia adreçada a les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020 : 6 contractes preassignats de durada de 9 mesos.
 • Distribució territorial de contractes de treball de la línia adreçada a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, (PANP-COVID): 6 contractes preassignats de durada de 9 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació.

2.5.- Resolució TSF/1420/2020, de 17 de juny, per la qual es prorroga la vigència de la Resolució TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l’àmbit de les residències i centres diürns d’atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d’ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures   complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Es prorroga durant tres mesos a la vigència de la Resolució TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l’àmbit de les residències i centres diürns d’atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d’ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

2.6.- Resolució SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d’oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2.

 Limitació de les activitats als locals de discoteca i establiments d’oci nocturn:

 • Només poden obrir al públic per al consum, tant les terrasses a l’aire lliure com els espais tancats. El consum es pot fer a la barra o a les taules (asseguts).
 • La zona de ball no es pot habilitar per a la seva activitat habitual, tot i que es pot habilitar per a l’activitat de consum si se situen taules a tal efecte. I, quan no hi hagin taules habilitades per al consum, no es pot accedir a la zona de ball.
 • Els titulars han d’assegurar que s’apliquen les mesures de seguretat i prevenció.

Ús d’instal·lacions de ball per a grups de persones de contacte proper:

 • Les zones de ball o altres instal·lacions similars situades en tot tipus d’establiments, incloent-hi els d’hostaleria i restauració, els allotjaments turístics i altres de similars, poden desenvolupar la seva activitat exclusivament en el cas que el seu ús quedi reservat completament a grups de persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.
 • El desenvolupament d’aquesta activitat requereix d’un registre de les persones assistents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *