RESUM NORMATIU – COVID 19 (13). 5 A 12 DE JUNY DE 2020

1.- BOE.

1.1.- Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Queda prorrogat l’estat d’alarma que s’estén des de les 00.00h del dia 07 de juny de 2020 fins a les 00.00h del dia 21 de juny de 2020. Cal destacar que s’estableix el següent:

 • La superació de totes les fases del Pla per a la desescalada, determinarà que quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma.
 • L’autoritat competent delegada per a l’adopció, supressió, modulació i execució de mesures corresponents a la fase III del pla de desescalada serà el President de la CCAA, excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l’àmbit de la seva unitat territorial.
 • Les CCAA poden decidir la superació de la fase III en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva Comunitat i, per tant, la seva entrada en la «nova normalitat».
 • Les administracions educatives poden disposar la flexibilització de les mesures i la represa de les activitats presencials en l’àmbit educatiu no universitari i de la formació.

 Es manté la vigència de les ordres, resolucions, disposicions i instruccions dictades per les autoritats competents delegades, quan no s’oposin al que es disposa en altres posteriors, ni al que s’estableix en aquest reial decret.

 1.2.- Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

S’estableix activar la fase 3 del Pla de Desescalada per a l’Administració de Justícia davant el COVID-19 establert en l’annex II de l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, per la qual s’aprova l’Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l’Administració de Justícia davant el COVID-19, amb efectes des del 9 de juny de 2020. Els criteris de la implantació s’estableixen a l’annex de l’ordre.

1.3.- Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.

L’objecte és ampliar els aeroports designats com a punts d’entrada a Espanya amb capacitat d’atenció a l’emergència de salut pública ocasionada per la malaltia COVID-19, incloent els aeroports «Seve Ballesteros-Santander» i «Bilbao».

1.4.- Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Entre altres modificacions, s’aprova:

1.4.1.- Modificació de l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat. Entre d’altres modificacions de l’articulat, es preveu eliminar les restriccions a l’ocupació dels vehicles, respecte del total de places assegudes, per als transports amb autobús i ferroviaris, així com per als transports terrestres col·lectius d’àmbit urbà i periurbà.

1.4.2.- Modificació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en el sentit de deixar sense contingut l’annex de les unitats territorials indicades a l’ordre.

1.4.3.- Modificació de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de  determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de  l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Entre altres modificacions de l’articulat, es preveu:

 • Es regulen les condicions en què ha de desenvolupar-se l’activitat de places, recintes i instal·lacions taurines a fi de preveure la seva reobertura a l’aire lliure des de la fase 2.
 • Es modifica l’annex relatiu a les unitats territorials i d’interés el punt relatiu a la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Girona, Catalunya Central, Lleida i Barcelona.

1.4.4.- Modificació de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Entre altres modificacions de l’articulat, es preveu:

 • Reobertura al públic de locals de discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no se superi un terç del seu aforament. Es pot procedir a l’obertura al públic de les terrasses a l’aire lliure d’aquests establiments, i si té espai destinat a pista de ball o similar, el mateix podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules, no podent dedicar-se aquest espai al seu ús habitual.
 • Es regulen les condicions en què ha de desenvolupar-se l’activitat de places, recintes i instal·lacions taurines a l’aire lliure en fase 3.
 • S’estableix l’aforament màxim permès en els locals de joc i apostes en un 50%.
 • Es modifica l’annex relatiu a les unitats territorials i d’interés el punt relatiu a la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, i la unitat territorial formada per la regió sanitària de Alt Pirineu i Aran.

Llistat de territoris que pasen a Fases II i III el 8 de juny de 2020, actualitzat a data 05.06.2020.

Document – Guia de la Fase 2 – Ministeri de Sanitat (actualitzada en data 01/06/2020).

Document – Guia de la Fase 3 – Ministeri de Sanitat (actualitzada en data 31/05/2020).

1.5.- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

L’objecte és establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat per part d’algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l’expiració de la vigència de l’estat d’alarma.

Les mesures són aplicables en les províncies, illes o unitats territorials que hagin superat la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, i en les quals hagin quedat sense efecte totes les mesures de l’estat d’alarma, i fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Entre d’altres mesures, s’estableixen:

1.5.1.- Mesures de prevenció i higiene, entre les que destaquen:

 • Les persones de 6 anys i endavant queden obligades a l’ús de mascaretes  en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de, almenys, 1,5 metres; en mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. No s’exigeix  per a les persones que presentin algun tipus de malaltia ni tampoc en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure.
 • S’especifiquen mesures a adoptar en els centres de treball: mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades; posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohólicos o desinfectants; adaptar les condicions de treball; mesures per a evitar la coincidència massiva de persones; mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball.
 • També s’especifiquen mesures a adoptar en centres docents, en centres de serveis socials de caràcter residencial i centres de dia, en establiments comercials, en hotels i allotjaments turístics, en activitats d’hostaleria i restauració, en equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives, i en instal·lacions per a les activitats i competicions esportives.

1.5.2.- Mesures en matèria de transports, entre les que destaquen:

 • S’estableixen disposicions que habiliten per a regular l’oferta de places i el volum d’ocupació en els serveis de transport de viatgers per via marítima, per ferrocarril i per carretera, de competència estatal.
 • Els operadors de transport aeri i terrestre interprovincials amb número de seient preasignat hauran de recaptar informació per a contacte de tots els passatgers i conservar els llistats un mínim de 4 setmanes amb posterioritat al viatge.

1.5.3.- Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut, entre les que destaquen:

 • Mesures de subministrament d’informació, proveïment i fabricació de medicaments considerats essencials per a la gestió sanitària del COVID-19. Igualment s’ha de garantir el seu proveïment en centres i serveis sanitaris.
 • S’incorporen les mesures imprescindibles per a garantir la fabricació i posada a disposició de mascaretes quirúrgiques, bates quirúrgiques, solucions i gels hidroalcohólicos.

1.5.4.- Detecció precoç, control de fonts d’infecció i vigilància epidemiològica:

 • S’assenyala de manera específica que el COVID-19, és una malaltia de declaració obligatòria urgent.
 • Es dóna continuïtat a una sèrie d’obligacions de recollida, tractament i remissió d’informació, de les dades de rellevància epidemiològica i sanitària que siguin pertinents.

1.5.5.- Mesures per a garantir les capacitats del sistema sanitari:  es disposen mesures per a garantir les capacitats del sistema sanitari en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d’informació.

1.5.6.- Règim sancionador:

 • La vigilància, inspecció i control del compliment de les mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments sancionadors que procedeixin, correspon als òrgans competents de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals en l’àmbit de les seves respectives competències.
 • L’incompliment de l’obligació d’ús de mascaretes serà considerat infracció lleu i sancionat amb multa de fins a 100,00 euros.

1.6.- Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

L’objecte de la resolució és deixar sense efecte la reducció mínima del 70% en l’oferta total d’operacions en els serveis de transport públic de viatgers per via aèria a les illes Balears i a les illes Canàries.

Així, els operadors aeris poden adequar lliurement la seva oferta en les rutes esmentades. I nivell de servei així establert es mantindrà fins a la finalització de l’estat d’alarma o fins que sigui modificat novament.

1.7.- Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

L’objecte és regular la posada en marxa, a partir del 15 de juny de 2020, de programes pilot per a l’establiment de corredors turístics segurs cap a la Comunitat Autònoma d’Illes Balears, mitjançant l’aixecament parcial dels controls temporals a les fronteres interiors. Es permet l’entrada de turistes procedents d’Estats membres o Estats  associats Schengen, a través de rutes aèries especificades  i en les condicions que es detallen a l’ordre.

Entre d’altres requisits, s’estableix que el període d’estada  no podrà ser inferior a cinc nits.

Així mateix, es modifica  l’Ordre SND/403/2020, d’11 de maig, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre’s les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el sentit de:

 • S’exceptua de la seva aplicació a les persones que accedeixin al territori nacional a través d’un corredor turístic.
 • S’exceptua de la seva aplicació als ciutadans dels Estats membres o Estats associats Schengen que es desplacin a Espanya per a participar en una operació de l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes.

1.8.- Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

El Congrés dels Diputats convalida el Reial decret Llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital.

1.9.- Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

El Congrés dels Diputats convalida el Reial Decret Llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19.

2.- DOGC.

2.1.- Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

La subvenció consisteix d’un import fix de fins a 10.000,00 euros per a cada jove que es doni d’alta com a treballador autònom, durant un període de 12 mesos per garantir uns ingressos mínims a l’inici de la seva activitat econòmica. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2020.

2.2.- Decret Llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.

 • Ajornament fins a l’1 de gener del 2021 de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona.
 • S’estableixen els terminis de presentació i ingrés d’autoliquidacions en l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.
 • S’estableix el termini de l’ajornament de pagament de deutes de cànon de l’aigua per a petites empreses i autònoms, que serà de 6 mesos.
 • S’amplia fins al 21.09.2020 el termini per publicar la llista de deutors tributaris per al deutes corresponents al 31.12.2019.

2.3.- Resolució TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a l’obertura de centres i serveis socials d’atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Mesures i recomanacions aplicables fins a la finalització de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Així, s’estableix que per procedir a les fases de desconfinament, per a l’obertura dels centres i prestació de serveis presencials, els titulars dels centres de serveis socials d’atenció diürna de persones grans i de persones amb discapacitat de Catalunya, han de garantir que es compleixen les mesures i recomanacions que s’estableixen en els documents que va aprovar el  PROCICAT el 03.06.2020, publicats a :

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/atenciosocial/

Per procedir a l’obertura presencial del servei, els titulars dels serveis han de trametre una comunicació a la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, juntament amb una declaració responsable, amb els requisits que determina la resolució.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *