RESUM NORMATIU – COVID 19 (12). 23 de maig a 04 de juny de 2020

Ens agradaria ser molt més breus però….. Ací el resum normatiu del període de referència:

1.- BOE.

1.1.- Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE 23/05/2020). Queda prorrogat l’estat d’alarma fins a les 00.00h del dia 7 de juny de 2020. Així, cal destacar que s’estableix el següent:

 • Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s’alçarà la suspensió dels terminis processals i dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions. I es deroguen les disposicions addicionals 2ª i 4ª  del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. I, per tant, queda derogada la disposició addicional 3ª relativa a la suspensió dels terminis administratius, del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

1.2.- Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 (BOE 23/05/2020)

S’estableix activar la Fase 2 del Pla de desescalada per a l’Administració de Justícia davant el COVID-19 establert en l’annex II de l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, per la qual s’aprova l’Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l’Administració de Justícia davant el COVID-19. Així, l’activació tindrà efectes des del 26 de maig de 2020. I els criteris de la implantació s’estableixen a l’annex de l’ordre.

1.3.- Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE 23/05/2020).

 • Modifica l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus  i concretament l’apartat referit a la gestió de la fracció resta recollida de les llars amb positiu o en quarantena per COVID-19 i a la gestió dels residus en contacte amb COVID-19 procedents d’hospitals, ambulàncies, centres de salut, etc.

Així mateix, es dona nova redacció a  l’apartat referit a  EPIs associats a la gestió dels residus de competència municipal, establint:

 • Modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Entre d’altres modificacions de l’articulat, es preveu:

Establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials. Podran obrir al públic sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 m2 o fitin la mateixa a aquest llindar, i comptin amb accés directe i independent des de l’exterior del parc o centre comercial.

Reobertura de locals i establiments on es desenvolupin actes i espectacles culturals, sempre que no superin un terç de l’aforament autoritzat. A més, si es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de 30 persones en total i, si són a l’aire lliure, l’aforament màxim serà de 200 persones.

S’introdueix una nova disposició addicional 4ª, que regula mesures de flexibilització per als desplaçaments de la població infantil i pràctica de l’activitat física no professional, en el sentit de que no se li aplicaran les restriccions i es pot realitzar amb les mesures de seguretat i higiene i es pot realitzar en grups  d’un màxim de 10 persones, excepte en el cas de persones convivents.

S’introdueix una nova disposició addicional 5ª, en el sentit d’aixecar la suspensió de les activitats relacionades amb obres d’intervenció a edificis.

Es modifica l’annex relatiu a les unitats territorials i d’interés el punt relatiu a la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Girona,Lleida, Catalunya Central i Barcelona (Metropolità Nord, Metropolità Sud i Barcelona ciutat).

Document – Guía de la fase 1 modificada en data 23.05.2020

 • Modifica  l’Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en la fase 1 de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir una mobilitat segura, en el sentit d’autoritzar els vols locals d’aviació privada realitzats en l’àmbit de la mateixa illa.
 • Modifica  l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Es preveuen entre altres modificacions:

Les CCAA podran permetre en el seu àmbit territorial la realització de visites als residents d’habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors, així com la realització de passejades pels residents.

Es modifica l’article relatiu a l’ús de les platges.

Es modifica el cap. XI relatiu a les condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i naturalesa, en el sentit de regular les condicions per a la reobertura dels parcs naturals i les condicions per a la reobertura dels telefèrics.

S’afegeix un cap. XIII relatiu a mesures de flexibilització a adoptar per les administracions educatives.

Es modifica l’annex relatiu a les unitats territorials, i d’interés l’apartat 9 que inclou en la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre.

Llista de territoris que pasen a la Fase 1 i 2 el 25.05.2020, actualitzada a data 22.05.2020.

1.4.- Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (BOE 27/05/2020).

1.5.- Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19 (BOE 27/05/2020). Es declara dol oficial des de les 00.00h del dia 27 de maig de 2020 fins a les 00.00h del dia 6 de juny de 2020.

1.6.- Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE 27/05/2020).

 • Modifica novament l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per aclarir com s’ha de dur a terme la gestió de residus de la fracció resta.
 • Modifica l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en el sentit de:

Modificar l’apartat relatiu a l’ús de les platges, a l’efecte de calcular l’aforament màxim permès per part del Ajuntaments.

Suprimir les franges horàries i limitacions en desplaçaments de la població infantil i pràctica de l’activitat física no professional a la fase 2 de desescalada.

No regirà cap limitació respecte del nombre de vegades al dia en què es podran realitzar les activitats.

1.7.- Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

 • Modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Entre altres modificacions de l’articulat, es preveu:

Es modifica el cap. XIV relatiu de Condicions per al desenvolupament d’activitats en la naturalesa.

S’introdueix una nova disposició addicional 6ª, que regula altres mesures addicionals de flexibilització en l’àmbit de l’activitat esportiva, en el sentit d’aplicar a la fase 1 l’establert a la fase 2 per a l’entrenament total o pre-competició en lligues professionals, la represa de la competició de les Lligues Professionals i l’obertura de piscines per a ús esportiu regulats als articles 40, 41 i 43 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Es modifica l’annex relatiu a les unitats territorials i d’interés el punt relatiu a la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Lleida i Barcelona, excepte, en aquest últim cas, les àrees de gestió assistencial d’Alt Penedès i El Garraf.

 • Modifica l’Ordre SND/414/2020, , per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla.  Entre altres modificacions de l’articulat, es preveu:

Es modifica el capítol XII relatiu a les condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments, en el sentit d’afegir els esdeveniments en la seva regulació.

Es modifica l’annex relatiu a les unitats territorials i d’interés el punt relatiu a la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre i a la regió sanitària de Barcelona, les àrees de gestió assistencial d’Alt Penedès i El Garraf.

Quant a les mesures de la FASE 3:

 • Mesures d’higiene i prevenció; Foment dels mitjans no presencials de treball. Mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral. Mesures d’higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d’activitat prevists a l’ordre.
 • Flexibilització de mesures de caràcter social:  Llibertat de circulació, no quedarà reservada cap franja horària a cap col·lectiu. Vetlles i enterraments amb un límit màxim, a cada moment, de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats. Es permetrà l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 75% del seu aforament. Les cerimònies nupcials podran realitzar-se sempre que no se superi el 75% del seu aforament, i en tot cas un màxim de 150 persones en espais a l’aire lliure o de 75 persones en espais tancats.
 • Mesures de desenvolupament de l’activitat en establiments i locals comercials minoristes:

Obertura d’establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, sempre que es limiti el seu aforament al 50%

Obertura al públic de les zones comunes i les zones recreatives dels centres i parcs comercials, limitant el seu aforament al 40%. I l’aforament dels locals i establiments comercials situats en els mateixos es fixa també en un 50%.

Els mercats ambulants, que ja haguessin reiniciat la seva activitat en la fase 2 del Pla, o la reiniciïn per decisió de l’Ajuntament corresponent a partir de l’entrada en vigor de l’ordre, es garantirà la limitació a la meitat dels llocs habituals o autoritzats. Així, els Ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l’exercici de l’activitat.

 • Mesures per a la prestació del servei en establiments d’hostaleria i restauració:

Obertura al públic dels establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte els locals de discoteca i bars d’oci nocturn, sempre que no se superi el 50% del seu aforament. El consum dins del local es pot realitzar assegut en taula, o agrupacions de taules. Es permet el consum en barra garantint separació mínima de 2m entre clients. Obertura al públic de les terrasses a l’aire lliure limitant-se l’aforament al 75% de les taules permeses.

 • En hotels i allotjaments turístics es permet l’obertura al públic de les zones comunes sempre que no superin el 50%  del seu aforament.
 • Mesures de flexibilització en l’àmbit cultural: Poden realitzar-se activitats culturals a les biblioteques i als museus, sempre que no se superi el 50% de l’aforament autoritzat. Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars d’espectacles, poden desenvolupar l’activitat sempre que comptin amb butaques pre-assignades i no superin la meitat de l’aforament autoritzat en cada sala.
 • Condicions en el desenvolupament d’activitat esportiva: Es permet entrenaments de caràcter mitjà en lligues no professionals federades, així com la celebració d’espectacles i activitats esportives. L’activitat esportiva professional i federada, en instal·lacions esportives a l’aire lliure es pot realitzar activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament.
 • Entre diverses mesures, destaca:

Es flexibilitzen les condicions per a la pràctica d’activitats de turisme actiu i de naturalesa amb grups de fins a 30 persones. En congressos, s’estableix un límit de 80 assistents.

Reobertura dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament màxim del 50%.

Reobertura al públic dels casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles, locals específics d’apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat recreativa de jocs i apostes, sempre que no se superi el 50% de l’aforament permès.

Es permet realització d’activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil. Les activitats a l’aire lliure, es limita el nombre de participants al 50%  de la capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de 200  participants, incloent monitors. I les activitats en espais tancats, es limita el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de 80 participants, incloent monitors.

Document – Guia de la Fase 3 – de data 31/5/2020 Llistat territoris que passen a Fases II i III l’1 de juny de 2020, de data 28.05.2020.

2.- DOGC.

2.1.- Resolució SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es deixa sense efectes la limitació en el règim d’ingressos i de visites en l’àmbit dels centres residencials establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

L’objecte és deixar sense efectes la limitació en el règim d’ingressos i de visites en l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental, que es va establir a la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. L’acceptació de nous ingressos en els centres residencials i el règim de visites a les persones residents, així com el procés de recuperació progressiva de la normalitat convivencial i de les activitats que s’hi realitzen s’han de subjectar a les condicions, els requisits, les estratègies de gestió i altres indicacions i mesures organitzatives previstos, per a cada fase de la desescalada, en el Pla de desescalada en centres residencials.

2.2.- Resolució TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s’adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d’educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19. Les mesures es poden trobar al document Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020 i als protocols específics que el desenvolupen.

2.3.-  Resolució 760/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 11/2020, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

2.4.- Resolució 761/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 12/2020, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

2.5.- Resolució 762/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 13/2020, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.

2.6.- Resolució 763/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 14/2020, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

2.7.- Decret 58/2020, de 26 de maig, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de la pandèmia generada per la COVID-19. Es Declara dol, a tot el territori de Catalunya, des del dia 27.05.2020 fins  el dia 5 de juny de 2020.

2.8.- Decret Llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (DOGC 04/06/2020).

 • Mesures de caràcter econòmic en l’àmbit cultural:  El Departament de Cultura prestarà garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 22.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances per atorgar préstecs per al finançament de projectes culturals afectats per la situació derivada de la COVID-19.
 • Mesures de caràcter social en l’àmbit cultural: S’estableix una prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.
 • Mesures per fer econòmicament més accessibles les activitats d’educació en el lleure de l’estiu 2020: S’estableix un ajut a families per promoure el lleure educatiu a Catalunya amb l’establiment de mesures de suport.
 • Mesures per a entitats sense ànim de lucre i empreses per a l’organització i funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu: Es crea un ajut econòmic per minimitzar l’impacte econòmic en l’adequació de l’organització i funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu, als requisits i mesures de prevenció, higiene i protecció establertes per les autoritats sanitàries davant la pandèmia COVID-19.
 • Mesura per a la contractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu: Es regula un ajut per a la contractació de 136 joves en pràctiques per impulsar les activitats del sector del lleure.

2.9.- Decret Llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos policials (DOGC 04/06/2020). S’atribueix al conseller d’Interior potestat sancionadora derivada dels incompliments de la normativa reguladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos policials que actuen a Catalunya, i que constitueixin infraccions de la normativa sectorial que resulti aplicable, inclosa la resolució dels recursos administratius que eventualment s’interposin. La competència es pot delegar en qualssevol altres òrgans del Departament d’Interior.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *