RESUM NORMATIU – COVID 19 (11). 14 a 22 de maig de 2020

1.- BOE

1.1.- Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

1.2.- Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

1.3.- Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

S’estableixen els criteris aplicables per a denegar l’entrada per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, des de les 00.00 hores del 16/05/2020 fins les 24:00 hores del 15/06/2020. Es preveu denegar l’entrada a tot estranger excepte:

 • residents habituals a la Unió Europea, en els Estats associats Schengen o Andorra, que es dirigeixin directament al seu lloc de residència;
 • titulars d’un visat de llarga durada expedit per un Estat membre o Estat associat Schengen que es dirigeixin a aquest;
 • treballadors transfronterers;
 • professionals sanitaris o de la cura de majors que es dirigeixin o tornin d’exercir la seva activitat laboral;
 • personal dedicat al transport de mercaderies en l’exercici de la seva activitat laboral;
 • personal diplomàtic, consular, d’organitzacions internacionals, militars i membres d’organitzacions humanitàries, en l’exercici de les seves funcions;
 • persones viatjant per motius familiars imperatius degudament acreditats;
 • persones que acreditin documentalment motius de força major o situació de necessitat, o l’entrada de la qual es permeti per motius humanitaris.

També s’estableix que es considerarà procedent denegar l’entrada als ciutadans de la Unió i els seus familiars excepte als que pertanyin a determinades categories ( com els registrats com a residents a Espanya o que es dirigeixin directament al seu lloc de residència en un altre Estat membre, Estat associat Schengen o Andorra).

Igualment, es manté el tancament, amb caràcter temporal, dels llocs terrestres habilitats per a l’entrada i la sortida d’Espanya a través de les ciutats de Ceuta i Melilla.

1.4.- Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.

Es designen determinats ports i aeroports com els únics punts d’entrada a Espanya dels mitjans de transport inclosos en el seu àmbit d’aplicació, produint efectes des de les 00.00 del dia 16/05/2020 fins les les 00.00 del dia 24/05. S’estableix que els punts d’entrada amb capacitat d’atenció d’emergències de salut pública d’importància internacional, són els següents:

– Aeroports de «Josep Tarradellas Barcelona-El Prat», «Gran Canària», «Adolfo Suarez Madrid-Barajas», «Màlaga-Costa del Sol» i «Palma».

– Ports de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Màlaga, Palma , Tenerife, València i Vigo

1.5.- Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

L’ordre té per objecte establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 2 del Pla. És aplicable a les activitats objecte de l’ordre que es desenvolupin en les unitats territorials que consten en l’annex (en la Comunitat Autònoma de Canàries, – les illes de la Gomera, El Ferro i La Graciosa-; i en la Comunitat Autònoma d’Illes Balears, – l’illa de Formentera -), així com a les persones que resideixin en les unitats territorials, des de les 00:00 hores del día 18/05/2020.

Es modifica l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat, per flexibilitzar determinades restriccions a aquelles unitats territorials que romanen en fase 0.

S’introdueix una DA única de mesures addicionals de flexibilització en matèria de comerç minorista, serveis socials, educació i universitats, ciència i innovació, biblioteques i museus, i esport professional i federat.

Aquesta DA única, estableix que són d’aplicació en la FASE 0 algunes mesures previstes a l’Ordre SND/399/2020, d’aplicació a la fase 1 del Pla de transició. Entre d’altres mesures s’estableixen les següents:

 • Mesures d’higiene i prevenció: s’estableix la preferència del teletreball i altres mesures per a garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com per a evitar la concentració de persones en determinats moments.
 • Vetlles i enterraments: es permeten les vetlles amb un límit màxim a cada moment de 15 persones en espais a l’aire lliure o 10 persones en espais tancats .
 • Llocs de culte: es permet l’assistència sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es compleixin les mesures generals de seguretat i higiene.
 • Condicions per a la reobertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats: sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 m2 i, en cas de cas de superar aquest límit, poden delimitar l’espai que es reobri al públic ajustant-se a aquest llindar, sempre que compleixin els requisits i les mesures d’higiene que estableix l’Ordre SND/399/2020.
 • Poden reobrir a públic, mitjançant cita prèvia, els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes, així com les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal.

S’estableix que els Ajuntaments poden decidir la reobertura dels mercats a l’aire lliure o venda no sedentària en la via pública, amb l’obligació de comunicar aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de santitat de la comunicat autònoma. S’ha de donar preferència als mercats de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats es garanteixi la no manipulació per part dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre parades i condicions de delimitació del mercat amb l’objecctiu de garantir la seguretat i distancia entre els treballadors, clients i viandants.

En tot cas, es garantirà una limitació al 25% de les parades habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual, podent alternativament procedir a l’increment de la superficie habilitada per a l’activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a l’esmentada limitació.

 • Dels serveis i prestacions en matèria de serveis socials : s´ha de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions. Les CCAA determinaran la reobertura al públic dels centres i serveis on es prestin aquests serveis i prestacions. Es prioritzarà que els serveis i prestacions es realitzin per via telemàtica, reservant l’atenció presencial als casos que resulti imprescindible.

Es preveu també que en els serveis dirigits a la cura de persones vulnerables que impliquin contacte estret i/o allotjament col·lectiu com en el supòsit de serveis d’ajuda a domicili, els serveis dels centres de dia i els centres residencials de caràcter social, les autoritats competents de les comunitats autònomes podran determinar l’adopció de mesures addicionals en matèria de monitorització i seguiment de casos, adopció de procediments d’aïllament o quarantena, traçabilitat dels contactes i de realització de proves diagnòstiques.

 • Condicions per reobertura dels centres educatius i universitaris per a la seva desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives; mesures d’higiene i prevenció.
 • Mesures de flexibilització en matèria de ciència i innovació.
 • Condicions per a la reobertura al públic de les biblioteques: per a les activitats de préstec i devolució d’obres, lectura en sala, així com per a informació bibliogràfica i bibliotecària.
 • Condicions per a l’obertura al públic dels museus: s’ha de reduir a un terç l’aforament previst per a cadascuna de les seves sales i espais públics.
 • Condicions en les quals ha de desenvolupar-se l’activitat esportiva professional i federada.
 • Mesures per a les accions comercials o de promoció: les accions comercials o de promoció als establiments comercials hauran d’estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d’aforament o comprometin la resta de mesures.

Igualment, es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la FASE 1 del Pla, per a permetre, entre altres aspectes:

 • La caça i la pesca esportiva i recreativa.
 • En relació amb els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats, es manté com a requisit per a l’obertura en fase 1 que tinguin una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 m2, però es preveu que en el cas que la superfície sigui superior, puguin fitar l’espai que es reobri al públic ajustant-se a aquest llindar.
 • Quan ho decideixin els Ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, podran procedir a la seva reobertura els mercats que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.
 • Es modifiquen les mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic.
 • Es modifica l’article relatiu a serveis i prestacions en matèria de serveis socials, en tant que els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions.
 • Reobertura al públic de tots els locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals sempre que no superin un terç de l’aforament autoritzat.
 • Així mateix, es modifica l’annex de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat i, quant a la Comunitat Autònoma de Catalunya, consten les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida i Catalunya Central, així com les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud).

Quant a les mesures de la FASE 2, l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, entre altres mesures, s’estableix:

 • Mesures per a garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com per a evitar la concentració de persones en determinats moments.
 • En l’àmbit social, es realitza una flexibilització en mesures que afecten la circulació (persones fins 70 anys poden fer activitat física no professional, en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00h i les 20.00 h. Les CCAA poden establir que en el seu àmbit territorial aquestes franges horàries comencin fins a 2 hores abans i acabin fins a 2 hores després ), assistència a vetlles i enterraments, llocs de culte sempre que es respectin les mesures de prevenció i higiene establertes (que no superin el 50% del seu aforament). Així mateix, es permet la celebració de noces per a un nombre limitat d’assistents.
 • En l’àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis, es preveu la reobertura al públic de centres i parcs comercials, prohibint la permanència en les zones comunes o àrees recreatives i limitant l’aforament dels establiments comercials situats en ells al 40%. També s’amplia el nombre de llocs que poden operar en mercats a l’aire lliure a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant al mateix temps l’afluència de clients, per assegurar el manteniment de la distància social de 2 metres.
 • En activitats d’hostaleria i restauració, es preveu la reobertura al públic per a consum en el local, excepte locals de discoteques i bars d’oci nocturn, sempre que no se superi el 40% del seu aforament i es compleixin les mesures establertes a l’ordre. No s”admet l’autoservei en barra per part del client.
 • En habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors, les comunitats autònomes poden permetre les visites d’un familiar a habitatges tutelats i a centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors, sempre que en aquestes residències no hi hagi casos confirmats de COVID-19 o algun dels residents estigui en període de quarantena i que es compleixin les mesures d’higiene i prevenció establertes.
  En residències de persones majors, les visites es realitzaran preferentment en supòsits excepcionals, com el final de la vida o l’alleujament de descompensació neurocognitiva del resident.
 • En hotels i allotjaments turístics, es preveu la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic, sempre que no se superi un terç del seu aforament.
 • En l’àmbit cultural, a les biblioteques es podran fer consultes en sala sempre que no se superi un terç de l’aforament autoritzat i usar els ordinadors destinats als usuaris. Es possibilita la reobertura de locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals. Si l’acte o espectacle se celebra en llocs tancats, l’espectador haurà de comptar amb seient o butaca pre-assignada i no podrà superar-se un terç de l’aforament original, ni reunir més de 50 persones.
 • Tractant-se d’activitats a l’aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar-se un terç de l’aforament original ni reunir més de 400 persones.
 •  S’estableixen pautes i recomanacions per a la represa de l’activitat de sales d’exposicions, i centres amb visita pública.
 • S’assenyalen condicions en les quals poden tornar a obrir al públic els monuments i altres equipaments culturals.
 • En activitat esportiva, s’estableixen les condicions en les quals ha de desenvolupar-se l’activitat esportiva professional i federada. Es regula l’obertura d’instal·lacions esportives cobertes,
 • S’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de les piscines recreatives i l’ús de les platges.

Per saber més es pot consultar la Guia mesures aplicació de la FASE 2 del Pla per a la transició a una nova normalitat.

1.6.- Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos (BOE 16/05/2020).

Així, es preveu que el termini de validesa dels certificats d’ITV dels vehicles que tinguin data de propera inspecció compresa en el període de vigència de l’estat d’alarma, s’amplia en 15 dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l’inici de l’estat d’alarma fins que s’hagués produït el venciment del certificat, segons el quadre:

Data d’inspecció inicial Període de pròrroga (dies naturals)
Setmana 1: 14 a 20 de març 30 dies més 15 dies addicionals
Setmana 2: 21 a 27 de març 30 dies més 2 períodes de 15 dies
Setmana 3: 28 de març a 3 d’abril 30 dies més 3 períodes de 15 dies
Setmana n 30 dies més n períodes de 15 dies

La validesa dels certificats d’ITV dels vehicles agrícoles destinats a labors en el camp, es prorroga fins al 10 de novembre de 2020.

1.7.- Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada (BOE 19/05/2020).

Entre altres mesures, es manté la restricció d’entrada en ports espanyols dels vaixells de passatge tipus creuer procedents de qualsevol port. I s’estableix que no es permet l’entrada en cap port espanyol de vaixells o embarcacions d’esbarjo estrangeres que no tinguin el seu port d’estada a Espanya, excepte les embarcacions que únicament tinguin tripulació professional a bord.

1.8.- Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19 (BOE 20/05/2020).

S’aprova la posada en marxa amb caràcter immediat d’un nou tram de la línia d’avals creada en l’article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, per un import de 20.000 milions d’euros aportats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i empreses que reuneixin la condició de pime.
Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 20/05/2020).

Amb l’objectiu d’aportar seguretat jurídica a les autoritzacions de residència i/o treball, s’adopten entres altres mesures:

 • Es prorroguen les autoritzacions temporals de residència i/o treball i les autoritzacions d’estada per estudis, movilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat previstes a la normativa d’estrangeria caducades durant la vigència de l’estat d’alarma, així com les vençudes en els tres mesos previs a la seva declaració. La pròrroga automàtica s’inicia l’endemà de la data de caducitat de l’autorització i s’estendrà durant els 6 mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.
 • Es prorroga, per idèntic període que l’anterior, la validesa de les targetes de familiar de ciutadà de la Unió i les targetes d’identitat d’estranger concedides sobre la base d’una residència de llarga durada.
 • Es prorroguen per un termini de tres mesos les situacions d’estada fins a 90 dies i els visats de llarga durada.
 • Es regula la situació dels estrangers residents a Espanya que no es trobin en el territori nacional, amb autoritzacions o visats caducats durant l’estat d’alarma i s’habilita la seva entrada al pais amb el seu document de viatge vàlid i la Targeta d’Identitat d’Estranger o el visat caducat.

1.9.- Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 20/05/2020).

L’ordre té per objecte regular l’ús obligatori de mascaretes per part de la població, mitjançant l’ús de qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

L’ús de mascareta serà obligatori, a partir del dia 21.05.2020, en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys 2 metres. Així, estaràn obligats les persones de 6 anys i endavant.

 • Igualment, s’estableix que no s’exigirà en els següents supòsits:
 • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de mascareta.
 • Persones en les quals l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
 • Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
 • Causa de força major o situació de necessitat.

1.10.- Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas (BOE 20/05/2020).

Es fixa un nou termini d’ingrés en període voluntari per les quotes nacionals i provincials de l’IAE, que compren des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020.

1.11.- Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.

L’article 1 modifica els articles 1 -relatiu a la utilització de mascaretes en els mitjans de transport-, i 2 -relatiu a les condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre-, de l’Ordre TMA/384/2020.

1.12.- Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (BOE 22/05/2020).

1.13.- Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior (BOE 22/05/2020).

L’ordre té per objecte flexibilitzar certes restriccions en els municipis i ens d’àmbit territorial inferior al municipi, quan tinguin menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants/Km2, que encara es troben en Fase 0 i Fase 1 del Pla de transició cap a una nova normalitat. Se’ls aplica la normativa corresponent a la fase del Pla en la qual es trobi la unitat territorial en la qual es trobin, excepte en els aspectes expressament regulats per aquesta ordre.

2.- DOGC.

2.1.- Decret Llei 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19 (DOGC 13/05/2020).

Es modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Així, s’afegeix un  article establint que els centres de serveis socials de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials.

També s’afegeix  una Disposició Addicional que estableix la vigència de la nova mesura.

2.2.- Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental (DOGC 13/05/2020).

El Decret Llei determina que es suspèn per a l’any 2020 l’ampliació de terminis per a la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic que estableix la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que hagin de ser adoptades pels òrgans urbanístics de l’Administració de la Generalitat de caràcter col·legiat.

Així mateix, regula l’aplicació de la mesura a què fa referència l’article 2.2, relativa a les fiances en arrendaments per a ús diferent del d’habitatge, del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació;  la modificació del règim de les fiances de les activitats extractives i del fons del patrimoni natural i la biodiversitat.

2.3.- Resolució SLT/990/2020, de 9 de maig, per la qual s’adopten mesures específiques en l’àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2 (DOGC 13/05/2020).

Es preveu que amb la finalitat d’adequar l’oferta dels mitjans de transport públic a la demanda en les diferents fases de desescalada, els serveis públics de transport de viatgers per carretera i els serveis ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos els serveis prestats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han d’oferir en cada moment el nivell de servei que es determini.

Així mateix, entre altres mesures, s’estableix que els usuaris dels serveis de transport han d’accedir al vehicle amb una mascareta que cobreixi nas i boca, i l’hauran de dur posada durant tot el trajecte.

2.4.- Resolució TSF/994/2020, d’11 de maig, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació a Catalunya de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria de serveis socials (DOGC 13/05/2020).

S’adopten mesures per garantir la reapertura dels centres de serveis socials. Amb l’objectiu de garantir l’efectivitat de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, a Catalunya, s’aproven entres altres mesures:

 • Els titulars dels centres de serveis socials de Catalunya que estiguin inclosos dins l’àmbit territorial de la fase 1 afectats per l’ Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, hauran de garantir que es compleixen els criteris establerts a l’annex per passar a la fase de desconfinament i d’obertura de l’atenció presencial dels centres d’atenció diürna per a persones grans i amb discapacitat.
 • Els titulars dels centres que considerin que reuneixen els criteris bàsics establerts a l’annex per procedir a l’obertura del centre cursaran una comunicació a la Secretaria d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i una petició d’obertura de l’atenció presencial al centre juntament amb una declaració responsable conforme el seu centre o servei compleix amb els criteris per passar a la fase de desconfinament i obertura dels centres d’atenció diürna per a persones grans i amb discapacitat, i en concret, que han adoptat les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries, així com que disposen dels mitjans adients per garantir-ho.

2.5.-  Resolució TSF/1022/2020, d’11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu (DOGC 14/05/2020).

Es prorroga la validesa de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu que hagin caducat en el període comprès entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a un any després de la finalització d’aquest estat d’alarma i de les seves pròrrogues successives.

Igualment s’estableix que sens perjudici de la pròrroga automàtica, les persones titulars han de sol·licitar la renovació quan hagi finalitzat l’estat d’alarma.

2.6.-  Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (DOGC 18/05/2020).

 L’objecte és establir les condicions d’accés als ajuts de lloguer, mitjançant l’adjudicació directa, a les persones arrendatàries d’habitatge habitual afectades per l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Per ser beneficiàries dels ajuts, les persones físiques majors d’edat que els sol·licitin han d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19, mitjançant el compliment de requisits.

L’habitatge per al qual se sol·licita l’ajut ha de constituir el domicili habitual i permanent

de la persona sol·licitant. Els ajuts són: Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer, i ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és a partir del dia 19.05.2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

2.7.- Resolució SLT/1079/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efectes, en l’àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2 (DOGC 20/05/2020).

L’objecte de la resolució és deixar sense efectes, en l’àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementaries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

2.8.- Resolució TSF/1056/2020, de 14 de maig, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2020  (DOGC 20/05/2020).

S’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2020. El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l’acompanyen, és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

2.9.- Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 (DOGC 21/05/2020).

L’objecte és complementar els decrets llei adoptats pel Govern les darreres setmanes amb noves mesures socials i que facilitin la resposta sanitària adequada a l’emergència sanitària.

Com a mesura en relació a les prestacions socials, es preveu donar solucions per garantir als seus usuaris que en el moment que sigui possible, en virtut de l’evolució de la crisi sanitària, puguin tornar a rebre el servei que tenen reconegut com a dret subjectiu. Igualment, es preveu que per donar continuïtat a la prestació d’aquests serveis és necessari garantir als seus prestadors que continuaran percebent les contraprestacions pactades (article 1).

Així mateix, es preveuen mesures en l’àmbit sanitari relatives al personal resident i mesures concretes aplicables a les societats cooperatives catalanes.

2.10.- Pla d’obertura de centres educatius per a finals d’aquest curs i per al proper 2020-2021, elaborat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 La Generalitat ha publicat el pla d’obertura de centres educatius que es farà en la Fase 2 de la desescalada, a la pàgina web : https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-dobertura-de-centres-educatius

Document del Pla d’obertura de Centres en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021.

2.11.- Resolució SLT/1102/2020, de 21 de maig, per la qual es deixen sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i les resolucions dictades en la seva aplicació (DOGC 22/05/2020).

L’objecte de la resolució és deixar sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

Així mateix, es deixa  sense efectes les resolucions dictades, a proposta motivada dels ens locals territorials competents pel que fa a l’assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i a la determinació del preu màxim que s’ha d’oferir a les persones usuàries.

S’estableix que els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *