RESUM NORMATIU – COVID 19 (10). 8 a 13 de maig de 2020

1.- BOE.

1.1.- Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. S’ha autoritzat la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, des de les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020.

1.2.- Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. L’ordre aprova les mesures de seguretat laboral per a mitigació del risc de propagació del COVID-19 que conten a l’annex I de l’ordre. Igualment, aprova el Pla de Desescalada, i s’activa la Fase I del Pla amb efectes des del 12 de maig de 2020.

1.3.- Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. L’ordre preveu la pròrroga dels controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00.00 hores del 10 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del 24 de maig de 2020.

Així, només es permetrà l’entrada en el territori nacional per via terrestre a: ciutadans espanyols; residents a Espanya; residents en altres Estats membres o Estats associats Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència; treballadors transfronterers; professionals sanitaris o de la cura de majors que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral; i persones que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat.

1.4.- Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020. Es prorroga l’estat d’alarma i s’estén des de les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020.

S’estableix que en aplicació del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per a fer front a la pandèmia de COVID-19, el Ministre de Sanitat pot acordar la progressió de les mesures aplicables en un determinat àmbit territorial. I que, en funció de la progressió de les mesures de desescalada, les persones podran desplaçar-se pel territori de la província, illa o unitat territorial de referència que es determini a l’efecte del procés de desescalada, sense perjudici d’excepcions.

Es preveu que el Govern pugui acordar conjuntament amb cada Comunitat Autònoma la modificació, ampliació o restricció de les unitats d’actuació i les limitacions respecte a la llibertat de circulació de les persones, de les mesures de contenció i de les d’assegurament de béns, serveis, transports i proveïments, amb la finalitat d’adaptar-les millor a l’evolució de l’emergència sanitària en cada comunitat autònoma.

1.5.- Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

S’estableixen, entre altres, les condicions aplicables i requisits a complir per al tercer tram de la línia d’avals que ascendirà a un import de 20.000 milions d’euros atorgada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i que avalarà el finançament atorgat a empreses i autònoms per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments per a pal·liar els efectes en la seva activitat a conseqüència del COVID-19.

1.6.- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

L’ordre té per objecte establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. És aplicable a les activitats objecte de l’ordre i que es desenvolupin en les unitats territorials que consten en l’annex (constant al punt 9, A la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre).

Entre altres mesures, s’estableixen:

 • mesures per a garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com per a evitar la concentració de persones en determinats moments;
 • en l’àmbit social, es permet circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l’efecte del procés de desescalada;
 • es flexibilitzen les mesures per a la contenció de la malaltia aplicables a les vetlles i enterraments;
 • en l’àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis, es manté l’obertura dels locals i establiments minoristes sempre amb superfície igual o inferior a 400 m2, excepte les els que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior;
 • poden reobrir a públic, mitjançant cita prèvia, els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes, així com les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal;
 • s’estableixen les condicions de seguretat i higiene aplicables al proveïment de productes alimentaris i de primera necessitat, a través mercats ambulants;
 • s’estableix la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració. L’ocupació màxima permesa serà de deu persones per taula o agrupació de taules, limitant-se al cinquanta per cent el nombre de taules permeses respecte a l’any immediatament anterior;
 • procedir a l’obertura dels centres educatius i universitaris per a la seva desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives;
 • els serveis bibliotecaris recollint-se en aquesta primera fase les activitats de préstec i devolució d’obres, lectura en sala, així com d’informació bibliogràfica i bibliotecària;
 • es possibilita la reobertura dels museus.
 • s’estableixen les condicions per a la reobertura al públic els hotels i establiments turístics, etc..

D’interés la Disposició Final Primera en quant modifica l’Ordre SND/370/2020, de 25 de abril, establint que les CCAA i Ciutats autònomes poden acordar en el seu àmbit territorial que la franja dels desplaçaments per part de la població infantil comenci fins a dues hores abans i acabi fins a dues hores després, sempre que no s’incrementi la durada total d’aquesta franja.

Tanmateix, la Disposició Final Segona modifica l’Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, sobre les condicions en les quals es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure.

Guia mesures aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.

1.7.- Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura (BOE 10/05/2020).

S’estableixen diverses mesures a implantar en la desescalada basades en el principi de progresivitat i adaptabilitat.

Així, entre altres, s’estableixen mesures del nivell de serveis de transport ferroviari en rodalies de competència estatal; mesures a aplicar a les connexions aèries i de restabliment dels serveis marítims a les Comunitats Autònomes de Canàries i d’ Illes Balears.

D’interés la Disposició Final Primera en tant modifica l’article 2 regulador de les condicions d’ocupació dels vehicles en transport terrestre de l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat. Així, s’estableix;

– en les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, proveïts amb dues places homologades (conductor i passatger), poden viatjar dues persones, amb els requisits que estableix l’article.

– en els transports privats particulars de fins a nou places, podran viatjar tantes persones com places, sempre que totes resideixin en el mateix domicili. No serà necessari l’ús de mascaretes. Quan no totes convisquin en el mateix domicili, poden desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, amb utilització de mascaretes.

– en transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, poden desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor. I si conviuen en el mateix domicili, poden anar tres persones per cada fila.

– en el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d’anar asseguts, l’operador limitarà l’ocupació total de places de manera que els passatgers tinguin un seient buit contigu que els separi de qualsevol altre passatger.

– en els transports públics col·lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà, en els quals existeixin plataformes habilitades per al transport de viatgers dempeus, s’estableix com a referència l’ocupació de la meitat de les places, i de dos viatgers per cada metre quadrat en la zona habilitada per a viatjar dempeus.

1.8.- Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 12/05/2020).

Es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes des de les 00.00 hores del dia 15 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del 24 de maig de 2020.

S’estableix que només es permet l’entrada en el territori nacional per via aèria i per via
marítima a: ciutadans espanyols; residents a Espanya, que acreditin la seva residència habitual; treballadors transfronterers; professionals sanitaris o de la cura de majors que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral; persones que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat. Així mateix, s’estableixen excepcions.

1.9.- Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 12/05/2020).

L’objecte de l’ordre és l’establiment de mesures especials per a garantir el proveïment d’antisèptics per a la pell sana que continguin digluconato de clorhexidina (CAS: 18472-51-0), per a una millor protecció de la salut pública en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

1.10.- Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 12/05/2020).

L’ordre té per objecte establir les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre’s les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 15 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Així, s’estableix que les persones procedents de l’estranger hauran de guardar quarantena els 14 dies següents a la seva arribada. I, durant el període de quarantena hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, limitant els seus desplaçaments a les següents activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres, serveis i establiments sanitaris; per causes de força major o situació de necessitat.

Tots els desplaçaments els han de realitzar obligatòriament amb mascaretes.

1.11.- Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad (BOE 12/05/2020).

L’orde regula les obligacions i procediments d’obtenció i comunicació d’informació per a la vigilància epidemiològica en relació a la infecció del COVID-19, amb l’objectiu d’assegurar que aquesta informació sigui rellevant, oportuna, operativa i homogènia a nivell de totes les comunitats autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla.

Tots els desplaçaments els han de realitzar obligatòriament amb mascaretes.

1.12.- Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE 13/05/2020).

L’objectiu és proporcionar una resposta ponderada davant la necessitat de reactivar de manera progressiva l’economia, tenint en consideració els efectes que l’emergència sanitària i les mesures de contenció i les limitacions han causat en l’activitat de les empreses i en els contractes de treball, i especialment sobre les rendes salarials.

Entre altres, s’estableixen especialitats aplicables als expedients de regulació temporal d’ocupació basats en les causes recollides a l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, mentre durin les mateixes i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020; procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció comunicats a partir del desconfinament; mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació; mesures extraordinàries en matèria de cotització.

.
1.13.- Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 13/05/2020).

L’objectiu és regular com es reprenen diverses activitats en els centres penitenciaris de l’Estat, de manera gradual i, mantenint com a referència la protecció de la salut pública.

2.- DOGC

2.1.- RESOLUCIÓ SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d’evolució de la situació epidemiològica (DOGC 11/05/2020).

S’estableix que els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada poden reprendre la seva activitat assistencial de caràcter programat de manera esglaonada, d’acord amb el criteri professional i prioritzant l’atenció de les consultes de més rellevància, i amb les indicacions de la resolució.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *