RESUM NORMATIU – COVID 19 (08). 6 DE MAIG DE 2020

Al BOE del 6 de maig de 2020 es publica el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de recolçament al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Entre les novetats cal destacar:

1.- Represa de licitacions i inici d’altres noves.  Tal i com s’indica a l’exposició de motius, la prolongació de la durada de l’estat d’alarma ha pogut arribar a provocar en certs casos una situació de possible perjudici per als interessos públics, en el moment actual, en què s’ha iniciat una millora de la situació i una progressiva relaxació de les mesures acordades, sembla lògic alçar la suspensió general imposada a les licitacions públiques en tots aquells supòsits en què no pugui existir cap minva per als drets dels licitadors. Aquesta circumstància és plenament concurrent en els casos en què la selecció de contractista es verifica mitjançant la tramitació electrònica dels procediments de contractació, la qual permet i garanteix la presentació electrònica de la documentació requerida i l’accés igualment electrònic als diferents tràmits de procediment. Aquesta previsió, recollida en la disposició addicional vuitena, permetrà també l’inici de nous procediments de contractació que reuneixin aquests requisits, estenent a més als recursos especials que siguin procedents.

2.- Modificació de l’article 34 del Reial Decret-Llei 8/2020.  Es completen i aclareixen les mesures ja adoptades en matèria de contractació per afrontar les conseqüències derivades de la situació creada pel COVID-19, recollides en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. A aquest efecte, s’aclareix l’àmbit d’aplicació, incloent els contractes actualment vigents subscrits per les entitats pertanyents al sector públic qualsevol que sigui la normativa de contractació pública a la qual estiguin subjectes d’acord amb el plec. D’altra banda, en els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat suspesos d’acord amb el que preveu el reial decret-llei, cal la possibilitat que l’òrgan de contractació pugui realitzar avançaments a compte de l’import estimat de la indemnització que correspongui a contractista. I, en matèria de concessions, s’especifiquen determinats aspectes de el règim de restabliment de l’equilibri econòmic de l’contracte, i per la necessitat de precisar la regulació de determinats encàrrecs que preveu la legislació de contractació pública.

3.- La DF 8a modifica els apartats 2 i 3 de l’article 33 de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu als encàrrecs a mitjà propi personificat. S’introdueix una regulació més detallada dels encàrrecs entre mitjans propis del mateix ens matriu -en principi, del sector públic estatal o autonòmic-.

Es clarifica què entendre per mitjà propi personificat canviant la referència a l’article 42 del Codi de Comerç per una referència directa a l’article 32.2.a) de la pròpia Llei de Contractes.

4.- S’aproven diferents mesures de suport al sector cultural. Convientment sistematitzats en els següents enllaços al web https://www.montero-aramburu.com/novedades-introducidas-en-el-real-decreto-ley-17-2020/):

3.1.- Medidas en materia de contratación pública de apoyo al sector cultural

3.2.- Medidas fiscales de apoyo al sector cultural

3.3.- Medidas financieras y laborales de apoyo al sector cultural

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *