RESUM NORMATIU – COVID 19 (05). 3 DE MAIG DE 2020

El dia 3 de maig de 2020 es publiquen en el BOE les següents disposicions vinculads al COVID 19:

.
1.- Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Es fixen les condicions d’utilització de les mascaretes en els diferents mitjans de transport, com a mesura transversal per a assegurar la contenció dels contagis, així com establir els criteris d’ocupació dels vehicles i concretar altres mesures dirigides a assegurar el compromís conjunt de la població.

Entre altres mesures, s’estableix que l’ús de mascaretes que cobreixin nas i boca serà obligatori per a tots els usuaris del transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim.

.
2.- Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

L’ordre modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, a fi d’incloure, dins de les obres exceptuades de la suspensió, les que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres. Així mateix, es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per a realitzar les obres.

.
3.- Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad.

L’ordre regula el procediment a seguir per a l’elaboració, remissió i tramitació per les comunitats autònomes i ciutats autònomes de propostes de desescalada d’acord amb les mesures establertes en la declaració de l’estat d’alarma. Les propostes han d’estar basades en les fases i activitats contemplades en l’annex II del Pla per a la transició a una nova normalitat i inclouran, tant les mesures l’adopció de les quals es proposa, com la informació epidemiològica, sanitària, social, econòmica i de mobilitat que justificaria la seva aprovació.

.
4.- Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

S’adopten mesures destinades a flexibilitzar determinades restriccions establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en matèria de comerç minorista, hostaleria i restauració, pràctica de l’esport professional i federat i arxius

En la fase inicial (fase 0), poden reobrir al públic els locals i establiments del comerç minorista i de serveis professionals que garanteixin el compliment de condicions que permetin compatibilitzar la reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans i dels treballadors.

Així, s’estableix que les activitats d’hostaleria i restauració podran realitzar-se, a més de mitjançant el servei de lliurament a domicili ja permès, mitjançant la possibilitat de recollida pel client en l’establiment.

S’estableixen les condicions concretes per dur a terme l’activitat esportiva professional i federada.

També s’estableix la reobertura al públic dels arxius, de qualsevol titularitat i gestió, i es regulen les condicions per a la realització de la seva activitat i la prestació els serveis que li són propis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *