RESUM NORMATIU – COVID 19 (04). 1 DE MAIG DE 2020

El dia 1 de maig de 2020 han estat publicades les següents disposicions al BOE vinculades al COVID 19:

1.- Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Convalidació del Reial Decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

2.- Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

Convalidació del Reial decret llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

3.- Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

L’objecte de l’Ordre és definir els criteris i requisits per a accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat. Els préstecs els concediran les entitats de crèdit, i compten amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant. Els préstecs es concedeixen a arrendataris d’habitatges habituals localitzats en tot el territori espanyol.

4.- Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

L’ordre té per objecte establir les condicions en les quals les persones de 14 anys i endavant poden realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la vigència de l’estat d’alarma, des de les 00.00 hores del dia 2 de maig de 2020.

  • Les activitats es poden realitzar una vegada al dia i durant les franges horàries:
  • Esport individual i passejades entre les 6.00h – 10.00h i entre 20.00h -23.00h.
  • Persones que requereixin sortir acompanyades per motius de necessitat i majors de 70 d’anys poden practicar esport individual i passejar entre les 10.00h – 12.00h i entre 19.00h – 20.00h.
  • Persones majors de 70 anys poden sortir acompanyades d’una persona convivent d’entre 14 i 70 anys.
  • La circulació de nens i nenes amb un adult responsable, a circular per les vies o espais d’ús públic queda limitada a la realització d’una passejada diària, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 12.00 hores i les 19.00 hores.

Entre altres mesures, s’estableix que durant les passejades es pot sortir acompanyat d’una sola persona convivent; que les passejades es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. Aquesta limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, estant aquesta permesa dins del municipi on es resideix. Durant la pràctica de les activitats físiques autoritzades haurà de mantenir-se una distància interpersonal amb tercers d’almenys dos metres

Per a possibilitar que es mantingui la distància de seguretat les entitats locals facilitaran el repartiment de l’espai públic a favor dels que caminen i dels quals van amb bicicleta, en aquest ordre de prioritat.

S’adjunta al final d’aquest document un quadre resum de condicions i franges horàries

.
5.- Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.

L’ordre té per objecte la regulació del desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts quan no es tracti d’activitats de naturalesa laboral, professional o empresarial. Així, el desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es trobin en el mateix terme municipal al del domicili, o en un adjacent a aquest.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *