RESUM NORMATIU – COVID 19 (03). Període 22 a 30 d’abril de 2020.

1.- BOE

1.1.- Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Amb la finalitat de respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació de la situació excepcional, de continuar protegint i donant suport al teixit productiu i social, de minimitzar l’impacte i de facilitar que l’activitat econòmica es recuperi quan comenci a remetre aquesta situació d’emergència de salut pública, s’aprova un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses i als treballadors.

S’estableixen diverses mesures de les que destaquem diferens punts:

1.- Mesures per reduïr els costos operatius de Pimes i Autònoms.  Es regula un procediment amb la finalitat de que les parts puguin arribar a un acord per a la modulació del pagament de les rendes dels lloguers de locals de negocis d’autònoms, professionals i pimes l’activitat dels quals s’hagi suspès o reduit dràsticament.

2.- Mesures per reforçar el finançament empresarial. Regula un ampli paquet de mesures per a reforçar el finançament de les empreses.

3.- Mesures Fiscals. Entre altres, per a permetre que el subministrament de material sanitari es realitzi de manera ràpida i efectiva, s’estableix fins al 31 de juliol de 2020 un tipus impositiu de l’IVA del 0% aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aquesta mena de béns els destinataris dels quals siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris. Amb la finalitat d’adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d’impostos a la realitat econòmica, s’adopten dues mesures en l’àmbit fiscal, sobre l’Impost de Societats i IRPF.

En els procediments de contractació la continuació dels quals hagi estat acordada per les entitats del sector públic, el procediment de recurs especial establert per la Llei de contractes del sector públic no es podrà considerar suspès i els terminis continuaran computant-se d’acord amb aquesta Llei. Es modifica amb aquesta finalitat el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 (DA Vuitena).

Així mateix, s’estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en els Reials Decrets-llei 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit temporal el dia 30 d’abril de 2020, o, en el seu cas, el dia 20 de maig de 2020, a fi de garantir l’adaptació d’aquestes mesures a l’evolució de la crisi els efectes de la qual pretenen mitigar. Aquesta extensió també s’aplicarà a les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals per la remissió efectuada per l’article 53 del Reial Decret-llei 11/2020.

En relació amb l’VA, atès que el confinament ha fet incrementar la demanda de productes culturals i d’informació dels ciutadans, per a facilitar l’accés als llibres, periòdics i revistes digitals, es redueix al 4 per cent el tipus impositiu aplicable a aquests, alhora que s’elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic

4.- Mesures per a facilitar l’ajust de l’economia i protegir l’ocupació. Es reforça la protecció de les treballadores i els treballadors fixes-discontinuos, ampliant la cobertura regulada en el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, a aquelles persones treballadores que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes, a conseqüència del COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d’ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació per desocupació per mancar del període de cotització necessari per a accedir a aquesta prestació.

D’altra banda, per a garantir la seguretat jurídica i la coherència amb les mesures de suspensió de terminis adoptades amb caràcter general en el si de les Administracions Públiques, se suspenen els terminis que regeixen en l’àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l’excepció dels casos en els quals la intervenció d’aquest organisme sigui necessària per a garantir la protecció de l’interès general o per estar relacionats amb el COVID-19.

Així mateix, per a garantir la protecció de les persones treballadores i continuar atenent les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar en el context de la crisi del COVID-19, es porroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

5.- Mesures de protecció als ciutadans. Amb l’objectiu de donar una cobertura a totes les persones que en el context actual no tinguin accés a la prestació per desocupació, s’adopten noves mesures de protecció.

Per contribuir a alleujar les necessitats de liquiditat de les llars, es desenvolupa la mesura relativa a l’ampliació de les contingències en les quals es poden fer efectius els drets consolidats dels plans de pensions, recollida en el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març.

6.- Altres mesures.  Inclusió d’una disposició final quarta, per la qual es modifica la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 159 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic en relació a l’acte d’obertura dels sobres o arxius electrònics dels licitadors que continguin l’oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, dins del procediment obert simplificat, eliminant l’exigència que l’obertura dels sobres tingui lloc en tot cas mitjançant acte públic.

La reforma del precepte s’encamina a permetre que l’obertura de l’oferta econòmica, tal com es preveu en l’article 157.4 LCSP per als procediments oberts, del qual el procediment obert simplificat no deixa de ser una especialitat, sigui realitzada en acte públic, excepte quan es prevegi que en la licitació puguin emprar-se mitjans electrònics.

1.2.- Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial.

L’ordre té per objecte l’establiment de mesures excepcionals durant el curs escolar 2019-2020 en matèria d’ordenació i organització dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, així com ensenyaments artístics i esportius, en desenvolupament i aplicació de les mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de formació previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, sense perjudici de les competències que aquest reconeix a les Comunitats Autònomes.

.
1.3.- Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.

L’ordre té per objecte modificar l’Ordre PCM/139/2020, de 17 de febrer, per a reflectir els acords entre els Ministeris d’Educació i Formació Professional, i d’Universitats a través dels òrgans de coordinació dels mateixos amb les Administracions educatives competents de les comunitats autònomes sobre la necessitat d’adaptar les proves amb motiu de la suspensió de l’activitat educativa presencial.

Entre altres modificacions, s’estableix que “Les proves hauran de celebrar-se entre el 22 de juny i el 10 de juliol de 2020 ”

.
1.4.- Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments ha adoptat un acord pel qual s’estableixen imports màxims de venda al públic de determinats productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.

Així, s’estableixen imports màxims de venda al públic, entre d’altres: “Mascaretes quirúrgiques d’un sol ús: 0,96 euros/unitat”.

.
1.5.- Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El Congrés dels Diputats va acordar autoritzar la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, en els termes de la sol·licitud comunicada mitjançant Acord del Consell de Ministres, de 21 d’abril de 2020.

La pròrroga s’estén des de les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2020.

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Atès que l’evolució de la crisi sanitària continua requerint la prolongació en el temps de les mesures adoptades a fi de limitar la incidència de la malaltia, es prorroguen els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00.00 hores del 26 d’abril de 2020 fins a les 00.00 hores del 10 de maig de 2020.

.
1.6.- Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Tercera pròrroga de l’estat d’alarma -prèviament prorrogat pels Reials decrets 476/2020 i 487/2020-, fins a les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2020.

Es considera que en el moment actual d’evolució de l’epidèmia a Espanya és possible aconseguir els objectius de la nova pròrroga si es permet que els menors de 14 anys puguin acompanyar als adults responsables de la seva cura en els desplaçaments que aquests poden realitzar.

.
1.7.- Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

L’ordre estableix les condicions en les quals els menors de 14 anys poden realitzar desplaçaments fora del domicili.

S’habilita als menors de 14 anys, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d’ús públic. I es limita a la realització d’un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 9.00 hores i les 21.00 hores.

A fi d’evitar el contagi, s’estableixen com a requisits: que el passeig diari haurà de realitzar-se com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres menors; haurà de mantenir-se una distància interpersonal amb tercers d’almenys dos metres; i cal complir amb les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.
.
Es permet circular per qualsevol via o espai d’ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d’un quilòmetre respecte al domicili del menor. Però, no està permès l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

.

1.8.- Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Amb motiu de la pròrroga de la vigència dels diferents permisos i llicències, condicionats a l’emissió prèvia del corresponent informe d’aptitud psicofísica, s’exclou la consideració d’essencial dels centres de reconeixement.

.
1.9.- Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

L’ordre ministerial determina les activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratoria de sis mesos, sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social, així com el pagament de les quotes dels treballadors per compte propi que puguin sol·licitar les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social l’activitat de la qual no es trobi suspesa en ocasió del estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 

2.- DOGC

2.1.- Decret Llei 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat (DOGC 23/04/2020).

El Decret llei conté mesures estructurals i organitzatives que són una continuació de les que es van prendre amb el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, i també incorpora mesures noves en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.

Quant a les mesures de caràcter estructural i organitzatives, es determinen les competències que assumeix el Departament de Salut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies. Així mateix, es regula el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i informació en relació amb les competències que assumeix el Departament de Salut i es concreten encara més les actuacions futures de caràcter pressupostari.

Pel que fa a les mesures en l’àmbit de diferents entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat, el Decret llei contempla, entre altres mesures, l’ampliació del termini que tenen els propietaris per dipositar les fiances dels contractes d’arrendaments urbans i regula l’adjudicació directa dels immobles propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasòl).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *