RESUM NORMATIU – COVID 19 (02). Període 17 a 21 d’abril de 2020.

En aquest segon lliurament de l’actualitat normativa amb incidència a l’àmbit local es recullen les disposicions publicades en els butlletins oficials (BOE i DOGC), en el període 17 a 21 d’abril de 2020.

1.- BOE.

1.1.- Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Amb la finalitat de millorar i agilitar les operacions de desinfecció de tota mena d’instal·lacions que el personal de les Forces Armades ve efectuant, s’autoritza a les  Unitats NBQ de les Forces Armades i a la Unitat Militar d’Emergències, dins de les actuacions generals de desinfecció d’espais, tant públics com privats, a utilitzar desinfectants i biocides, que estan autoritzats i relacionats pel Ministeri de Sanitat com a efectius per al control de la pandèmia de COVID-19.

Així mateix, s’autoritza a les unitats assenyalades a la utilització de procediments de desinfecció aèria, mitjançant les tècniques de nebulització, termonebulització i micronebulització per a l’execució de les esmentades tasques de desinfecció.

1.2.- Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19

Davant el context actual, és necessari establir les garanties suficients perquè els ciutadans puguin accedir, de forma informada i en condicions econòmiques no abusives, a determinats productes de protecció enfront del contagi del COVID-19.

Així, l’objecte d’aquesta ordre és establir el procediment per a la fixació de l’import màxim de venda al públic dels productes sanitaris, així com d’aquells productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional enfront del COVID-19, determinar la informació que ha d’establir-se en l’etiquetatge de mascaretes higièniques i definir les condicions on es pot realitzar una venda unitària al públic de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment.

1.3.- Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Després d’avaluar la situació de la pandèmia en els Estats membres, en els Estats associats Schengen i tercers països, la Comissió Europea ha recomanat prorrogar fins al 15 de maig la restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen.

L’ordre estableix els criteris aplicables per a denegar l’entrada per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Així, estableix que entrarà en vigor a les 00:00h del 22 d’abril de 2020 i tindrà una vigència fins a les 24:00 hores del 15 de maig de 2020, sense perjudici, en el seu cas, de les eventuals pròrrogues que poguessin acordar-se.

.
2.- DOGC.

2.1.- Resolució SLT/877/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.

D’acord amb l’article 12.2 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, la Generalitat manté la gestió dels serveis sanitaris i, atès l’estat actual de la pandèmia, s’ha considerat necessari posar en marxa un programa de salut pública que garanteixi a tota la població de Catalunya l’accés a mascaretes, amb la finalitat de contribuir a reduir els contagis de la malaltia.

S’aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut. I, s’encomana, d’acord amb les recomanacions a la ciutadania promogudes des del Departament de Salut en el marc de l’inici progressiu del desconfinament, la distribució de mascaretes a les oficines de farmàcia de Catalunya.

2.2.- Resolució PRE/878/2020, de 17 d’abril, de distribució provisional als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

Es considera prioritària la distribució provisional d’un import equivalent al 50% de l’import distribuït l’any 2019 entre els municipis de Catalunya, en concepte d’avançament de la distribució definitiva que es farà quan s’aprovi la Llei de pressupostos per al 2020.

A l’annex consta que la participació provisional any 2020 corresponent a Sant Boi de Llobregat, és per import de 210.272,60€.

2.3.- Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Estableix els criteris i les mesures extraordinàries per adaptar les actuacions previstes en els programes de subvencions promogudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en matèria
de polítiques actives d’ocupació, l’execució dels quals es trobi afectada per la suspensió temporal decretada amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En la mesura que actualment existeixin subvencions en aquesta matèria a favor de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, poden resultar afectades per aquesta resolució.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *