RESUM NORMATIU – COVID 19 (01)

Des dels serveis jurídics de l’ajuntament s’està duent a terme el seguiment de l’actualitat normativa derivada de la situació de crisi sanitària  ocasionada pel COVID-19…. En el període que va del dia 9 al 14 d’abril, es destaquen les següents disposicions publicades als diaris oficials:

1.- BOE. 

1.1.- Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Aquesta Ordre prorroga els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020 fins les 00:00 hores del 26 d’abril de 2020.

1.2.-  Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Aquesta Ordre incorpora al “Plan Estatal de Vivienda 2018-2021”, regulat pel Reial Decret 106/2018, de 9 de març, un nou programa d’ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 als arrendaments d’habitatge habitual. Aquest programa té per objecte la concessió d’ajuts a l’arrendament, mitjançant adjudicació directa, a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que a conseqüència de l’impacte del COVID-19 tinguin problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total de l’arrendament.
S’incorpora també un programa d’ajut a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, i té per objecte facilitar a aquestes persones una solució d’habitatge immediata.

1.3.- Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La pròrroga establerta per aquest Reial Decret s’estén fins les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020 i se sotmet a les mateixes condicions establertes en el RD 463/2020.

1.4.- Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

1.5.- Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19.

1.6.- Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
S’estableix la suspensió de les obres que suposin una intervenció en edificis existents en els supòsits en que a l’immoble hi hagi persones no relacionades amb l’execució de l’obra i que puguin interferir amb l’activitat d’execució de l’obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.
S’exceptuen els treballs i obres puntuals amb la finalitat de fer reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.

1.7.- Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

2.- DOGC

2.1.-  Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

2.2.- Resolució PRE/817/2020, de 7 d’abril, per la qual es determina la gratuïtat dels aparcaments públics i privats dels equipaments sanitaris, residències i altres espais habilitats de Catalunya per al personal sanitari i de serveis socials.

2.3.- Decret 54/2020, de 10 d’abril, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.4.- Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

2.5.- Acord GOV/57/2020, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’estratègia d’actuació, davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19.
Annex a l’Acord GOV/57/2020, de 12 d’abril, publicat a la web del Departament d’Interior.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *