Règim jurídic del control intern de les entitats locals

El proppassat dia 1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

Amb aquest es dona desplegament reglamentari als articles 213 i 218 del seu text refós -Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL, que tenen el seu precedent en els articles 194 i següents de la Llei 39/1988 d’hisendes locals, LRHL-, tot introduint noves regles, tècniques i procediments per a l’exercici del control intern de les entitats locals.

No cal dir que el desenvolupament reglamentari del TRLRHL, en el que afecta el pressupost i la despesa pública -Títol VI-, el trobem essencialment recollit a:

 1. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 2. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
 3. Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
 4. Sense oblidar, és clar, les bases d’execució del pressupost de cada ens local.

Faltava, doncs, la normativa que, definitivament i ja transcorreguts 30 anys d’ençà l’aprovació de la LRHL, desenvolupés reglamentàriament donant-li un tractament unitari al capítol IV del TRLRHL -articles 213 i següents-.

D’aquesta nova regulació en podeu treure interessant informació a les següents fonts:

 1. Associació Catalana de Municipis.
 2. Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona.
 3. El Consultor de los Ayuntamientos, 28 de Junio de 2018.
 4. Revista digital CEMCI (número 36Ç, octubre – desembre 2017).
 5. Presentació en PowerPoint (Juan Raya Gómez, Interventor).

D’aquesta informació, es vol destacar com a principals novetats:

 1. S’efectua una descripció detallada i actualitzada de les funcions de control intern, especialment referent al control financer que incorpora la necessitat d’elaborar i adoptar un Pla Anual de Control l’elaboració del qual requereix d’una anàlisi de riscos.
 2. Es desenvolupen les actuacions d’auditoria públiques encaminades a homogeneïtzar els procediments de control del sector públic local.
 3. En matèria de discrepàncies es desenvolupa l’article 218.2 del TRLRHL regulant l’habilitació del president de l’Entitat Local per poder elevar la seva resolució a l’òrgan de control competent per raó de la matèria de l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera.
 4. Així mateix, les Corporacions Locals podran formalitzar convenis de col·laboració amb la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per reforçar l’autonomia i eficàcia dels òrgans de control.
 5. S’encomana a les Corporacions Locals elaborar i aprovar Plans d’Acció per corregir les febleses detectades en els controls financers pels òrgans d’intervenció.

2 comentaris sobre Règim jurídic del control intern de les entitats locals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *