Activitat digital dels menors i voluntats… digitals (of course).

En el DOGC de 29/06/2017 es publica la Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. Destaquen d’aquesta llei:

  1. La introducció com a obligació tant del tutor com dels progenitors de vetllar perquè la presència del tutelat o del fill en potestat en els entorns digitals sigui apropiada a la seva edat i personalitat, a fi de protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. També poden promoure les mesures adequades i oportunes davant dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, instar-los a suspendre provisionalment l’accés dels tutelats a llurs comptes actius, sempre que hi hagi un risc clar, immediat i greu per a llur salut física o mental, havent-los escoltat prèviament. L’escrit adreçat als prestadors de serveis digitals ha d’anar acompanyat de l’informe del facultatiu en què es constati l’existència d’aquest risc. La suspensió de l’accés resta sense efectes en el termini de tres mesos a comptar del moment en què s’hagi adoptat, llevat que sigui ratificada per l’autoritat judicial.
  2. S’introdueix la figura de les voluntats digitals en cas de mort. S’entén per voluntats digitals en cas de mort les disposicions que estableix una persona perquè, després de la seva mort, l’hereu o el marmessor universal, si n’hi ha, o la persona designada per a executar-les actuï davant dels prestadors de serveis digitals amb els qui el causant tingui comptes actius. La mateixa Llei crea un registre electrònic de voluntats digitals adscrit al departament competent en matèria de dret civil.

Llegir més….  

1 comentaris sobre Activitat digital dels menors i voluntats… digitals (of course).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *