Ordre ESS/106/2017, del 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a 2017.

Al BOE de l’11/02/2017 es publica l’Ordre ESS/106/2017. La seva Disposició final 2a estableix que l’ordre entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE amb efectes des de l’1 de gener de 2017.

En el Règim General i règims assimilats, es preveu un augment del 3% per a les bases màximes de cotització i d’un 8% respecte a les mínimes -el mateix increment per al salari mínim interprofessional en el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre-.

Al web del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social podeu consultar les bases i els tipus de cotització vigents a 2017.

I.- COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

El límit màxim de la base de cotització al Règim general serà de 3.751,20 euros mensuals i el mínim per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent en cada moment incrementat amb el prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 825,60 euros mensuals.

Les bases màximes i mínimes de cotització per contingències comunes es limita -com és habitual-, per cada grup de categories professionals. Quant als tipus de cotització s’hi estableix:

  1. Per a contingències comunes, 28,30% del que el 23,60% és a càrrec de l’empresa i el 4,70 % del treballador.
  2. Per a accidents de treball i malalties professionals, s’apliquen els tipus de la tarifa de primes establert a la DA 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2007, sent les primes resultats a càrrec exclusivament de l’empresa.

L’Ordre Ministerial estableix tot un seguit de normes de càlcul i singularitats de les que cal destacar:

a) La cotització en la situació d’alta sense percepció de retribució. Si es manté l’obligació de cotitzar d’acord amb l’article 144.2 del text refós de la Llei General de Seguretat Social, es pren com a base de cotització la mínima corresponent al grup de la seva categoria professional. A efectes de cotització per contingències d’accidents de treball i malalties professionals, es té en compte el límit mínim de cotització del salari mínim interprofessional. S’hi estableix una excepció a l’esmentat règim de cotització per als funcionaris inclosos en les situacions previstes a l’Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 27/10/1992, durant les situacions de llicència o permís sense sou o suspensió provisional de funcions i termini possessori per canvi de destinació.

b) Per altra banda, l’article 19 preveu coeficients reductors de la cotització, en particular:

– En els supòsits a què es refereix l’incís segon del primer paràgraf de l’apartat 2 de la Disposició Transitòria 5a del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris de l’Administració Local, s’aplicarà el coeficient 0,020, corresponent el 0,017 a la quota empresarial.

– En el supòsit d’exclusió de les contingències d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, respecte als funcionaris públics i altre personal a què es refereix la DA 3a del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, s’aplicarà el coeficient de 0,055, corresponent el 0,046 a l’aportació empresarial.

II.- COTITZACIÓ PER ATUR, FONS DE GARANTIA SALARIAL, FORMACIÓ PROFESSIONAL I PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTONÒMOS.

II.1.- Cotització per atur. Es distingeix entre:

1.- Contractació indefinida. 7,05 % del que el 5,50 és a càrrec de l’empresari.

S’hi inclouen els contractes indefinits a temps parcial i fixes discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, qualsevol que sigui la modalitat emprada, realitzats per treballadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 %:

2.- Contractació de durada determinada.   8,30 %, del que el 6,70% és a càrrec de l’empresari.

3.- Contractació de durada determinada ja sigui a temps parcial o a temps complert: 8,30% del que el 6,70 % és a càrrec de l’empresari.

L’Ordre preveu altres supòsits com la cotització dels col·lectius amb una relació de serveis de caràcter temporal amb les administracions que cotizarán segons el previst a l’apartat 1.- si els serveis són d’interinitat o substitució i segons el previst a l’apartat 2.- si els serveis són de caràcter eventual.

II.2.- Tipus de cotització per Fons de Garantia Salarial i formació professional.

Fons de Garantia Salarial: el 0,20 %, a càrrec de l’empresa.

Formació professional: el 0,70 %, sent el 0,60 a càrrec de l’empresa.

III.- COTITZACIÓ EN ELS SUPÒSITS DE CONTRACTES A TEMPS PARCIAL.

La cotització a la Seguretat Social, atur, Fons de Garantia Salarial i formació professional s’efectuarà segons la remuneració efectivament percebuda en funció de les hores treballadades en el mes que es consideri.

IV.- COTITZACIÓ EN ELS CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE.

  1. Cotització a la Seguretat Social. Consistirà en una quota única mensual de 40,13 euros per contingències comunes, dels que 33,46 seràn a càrrec de l’empresari i de 4,60 euros per contingències professionals, a càrrec de l’empresari.
  2. La cotització al Fons de Garantia Salarial serà d’una quota mensual de 2,54 euros a càrrec de l’empresari.
  3. Quant a la cotització per formació professional, s’abonarà una quota mensual de 1,39 euros, corresponent 1,23 a l’empresari.
  4. Quan procedeixi cotitzar per atur, la base de cotització serà la base mínima corresponent a les contingències per accidents de treballi malalties professionals,
  5. Durant la percepció de la prestació per atur, la cotització a la Seguretat Social s’efectuarà segons l’article 8.6.
  6. Les retribucions en concepte d’hores extraordinàries estaran subjectes a la cotització addicional de l’article 5.

V.- COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS DELS TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ATUR QUE REALITZEN TREBALLS DE COL·LABORACIÓ SOCIAL.

Les administracions públiques que, segons l’establert a l’article 38 del Reial Decret 1445/1982, de 25 de juny, pel qual es regulen diverses mesures de foment de l’ocupació, utilitzin treballadors en situació d’atur per a la realització de treballs de col·laboració social, venen obligades a formalitzar la cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals pels esmentats treballadors i a ingressar les quotes corresponents a les esmentades contingències.

La base de cotització es calcularà segons el promig de les bases de cotització per les esmentades contingències en els darrers 6 mesos d’ocupació efectiva, sens perjuidici de l’aplicació, en el seu cas, de l’establert als apartats 3 i 4 de l’article 8.

VI.- LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA PREVEU LA COTITZACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS ENQUADRATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL ALS QUE ELS HAGUÉS ESTAT D’APLICACIÓ L’ESTABLERT A LA DA 7A DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC (1).

La base de cotització serà coïncident amb la del mes de desembre de 2010, excepte que per raó de les retribucions que percebin pogués correspondre una de major quantia, en el qual cas serà aquesta per la qual s’efectuarà la cotització mensual.

(1) Convé recordar que el Reial Decret-Llei 8/2010 fou aquell que va adoptar mesures en matèria d’ocupació pública -reducció de la massa salarial del sector públic en al menys un 5% en termes anuals-, pensions -suspensió de la seva revalorització-, dependència -suspensió de la retroactivitat del pagament de prestacions-, tributària i de Seguretat Social -eliminant la prestació de 2.500 euros per naixement o adopció, l’anomenat xec-bebé-, i en altres tantes matèries com la sanitat -afectat la despesa farmacèutica-, econòmico-financera dels ens locals, etc…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *