Marc normatiu en relació a les actuacions davant l’ocupació irregular d’immobles des d’una perspectiva local.

El departament d’Habitatge de la Diputació de Girona coordina un grup de treball col·laboratiu i un grup de debat en ocupacions irregulars. En el marc dels treballs s’ha elaborat un document d’actuacions on es recull el marc normatiu i d’actuació del qual cal destacar:

ÀMBIT AUTONÒMIC
● Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya (2013)

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
Llei 19/2015, de 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya Urbanisme
Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament Habitatge
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge
Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial Habitabilitat
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici Habitatge buit, reallotjament i pobresa energètica
Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Cal fer esment, en aquest sentit, a la Moció sobre la pobresa energètica del Parlament de Catalunya de 25 d’abril de 2013.
Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial

ÀMBIT ESTATAL
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans
Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal

NORMATIVA VINCULADA ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS.
Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de distribució i utilització de gasos combustibles
● Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic per la baixa tensió.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *