La Llei 39/2015. Els interessats en el procediment administratiu.

1.- CAPACITAT D’OBRAR.
Amb caràcter previ a la descripció del concepte d’interessat en el procediment administratiu cal conèixer qui té capacitat d’obrar davant d’una Administració Pública. Segons l’article 3 de la Llei 39/2015, tenen capacitat d’obrar davant les Administracions Públiques:
       a) Les persones físiques o jurídiques que ostentin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils.

b) Els menors d’edat per a l’exercici i defensa dels seus drets i interessos per a la defensa i tutela dels quals l’ordenament jurídic els permeti sense l’assistència dels qui exerceixin la patria potestat, tutela o curatela. Amb excepció feta dels menors incapacitats, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i defensa dels drets i interessos de què es tracti.

Esment especial mereix la situació dels menors d’edat en el procediment administratiu sancionador.

c) Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms. En efecte, la nova Llei 39/2015 fa extensiva la capacitat d’obrar als esmentats subjectes.

2.- SUBJECTES LEGITIMATS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.

2.1.- L’interessat en el procediment administratiu.

No tota persona amb capacitat d’obrar pot intervenir en qualsevol procediment administrativo donat que és necessari ostentar legitimació, ser interessat. Això no obstant, determinades matèries com l’urbanisme o el medi ambient, es troben subjectes a l’anomenada acció pública que atorga legitimació genèrica a qualsevol persona en defensa de la legalitat.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 39/2015, són interessats en el procediment administratiu:

a) Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius. A l’efecte, l’apartat 2n del mateix article preveu que les associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials seran titulars d’interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.

b) Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decissió que en el procediment s’adopti.

c) Aquells els interessos legítims, individuals o col·lectius dels quals, puguin resultar afectats per la resolució i es personin en el procediment en tant no hagi recaigut resolució definitiva. En relació a aquest extrem, l’apartat 3r del mateix article estableix una excepció al moment procedimental en el qual cal tenir per interessat a qui comparegui en un procediment en preveure que quan la condició d’interessat derivi d’una relació jurídica transmissible -per exemple, una compravenda, una herència, un contracte d’arrendament, etc…-, el dret havent succceïrà en l’esmentada condició qualsevol que sigui l’estat de tramitació del procediment.

2.2.- Representació (article 5 de la Llei 39/2015).

Els interessats poden actuar per mitjà de representant. Cal distingir dos supòsits en funció de si cal o no acreditar la representació amb la qual s’actua:

a) Cal acreditar la representació en els següents supòsits:

          Formulació de sol·licituds,

         – Presentació de declaracions responsables o comunicacions,

         – Interposició de recursos.

  – Desistir d’accions.

  – Renunciar a drets en nom d’altra persona.

b) No és necessària l’acreditació de la representació presumint-se aquesta per als actes de tràmit.

La forma d’acreditar la representació és mitjançant:

a) Apoderament notarial.

b) Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o electrònica en la seu electrònica corresponent o per mitjà de l’acreditació de la inscripció de l’apoderament en el registre electrònic d’apoderaments regulat a l’article 6 de la Llei 39/2015-.

2.3.- Pluralitat d’interessats (article 7 de la Llei 39/2015).

D’acord amb l’article 7 de la Llei 39/2015, quan en una sol·licitud figuri més d’un interessat les actuacions s’efectuaran amb el representant o interessat que expressament s’hagi indicat o, en el seu defecte, amb el que figuri en primer terme.

2.4.- Nous interessats en el procediment (article 8 de la Llei 39/2015).

D’acord amb l’article 8 de la Llei 39/2015, si durant la instrucció d’un procediment que no hagi tingut publicitat, s’adverteix l’existència de persones que siguin titulars de drets o interessos legítims i directes la identificació dels quals resulti de l’expedient i que puguin resultar afectats per la resolució que es dicti, es comunicarà a les esmentades persones la tramitació del procediment.


Darrera revisió del post amb l’audició de The Lamb de John Tavener,  part de la banda sonora del film “La grande Bellezza“.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *