Calendari de les eleccions locals a celebrar el 26 de maig de 2019

D’acord amb l’article 23.1 de la Constitució els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal i, d’aquesta forma, l’article 18 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de las Bases del Règim Local (LRBRL), estableix com a dret dels veïns ser elector i elegible d’acord amb l’establert a la legislació electoral.

En l’àmbit local, l’article 140 de la Constitució i l’article 19 de la LRBRL, estableixen que el govern i administració dels municipis correspon als seus respectius Ajuntaments, integrats pels Alcaldes i els Regidors. Els Regidors seran escollits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els Alcaldes seran escollits pels Regidors o pels veïns en el singular règim de consell obert.

L’article 73 de la LRBRL determina que el nombre de membres de les Corporacions Locals, el procediment per a la seva elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d’inelegibilitat i incompatibilitat es regularan també per la legislació electoral.

La llei electoral que desenvolupa l’establert als preceptes abans esmentats té rang de llei orgànica en afectar un dret fonamental -el recollit a l’article 23 de la Constitució-, i és la Llei Orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), la qual al seu Títol III estableix les disposicions per a les eleccions locals, concretant el calendari del procés electoral, el qual es recull esquemàticament per a les eleccions del 26/05/2019, en aquest document elaborat per la Diputació de Barcelona i publicat per la Fundació Democràcia i Govern Local.

Tal i com es detalla a l’esmentat esquema:

  • El 25/05/2019 finalitza el mandat dels actuals membres electes -dia anterior a la celebració de les eleccions-.  Una vegada finalitzat el mandat els membres cessants continuen exercint les seves funcions únicament per a l’administració ordinària, fins a la presa de possessió dels seus successors -article 194 LOREG-.
  • El 15/06/2019 o el 05/07/2019, es celebra el Ple de constitució dels ajuntaments. Si no hi ha recurs contenciós electoral serà el 15/06. Si es presenta aquest recurs contra la proclamació dels electes, la data del ple constitutiu passa al dia 05/07.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *