Aspectes clau de la nova LOPDGDD

El proppassat dia 6 de desembre ha estat publicada al BOE la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -abreviadament, LOPDGDD-, per a l’adaptació a l’ordenament estatal del  Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 –RGPD-. Com a novetats més destacables cal fer esment a:

1.- Tractament de dades personals fonamentat en el compliment d’una obligació legal. L’article 8è concreta quan el tractament de dades personals pot considerar-se fonamentat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable -ex art. 6.1.c) RGPD-: quan així ho prevegui el dret de la UE o una norma amb rang de llei. Aquesta norma podrà determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades objecte d’aquest així com les cessions que procedeixin com a conseqüència del compliment de l’obligació legal.

2.- Modificació de la llei orgànica de règim electoral general.  S’afegeix un nou article 58 bis a la Llei Orgànica 5/1985 de règim electoral general relatiu a la utilització de mitjans tecnològics i dades personals en activitats electorals. Sobre la qüestió cal remetre’s a l’informe de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, una visió crítica d’aquesta previsió és la plantejada per Concepción Campos.

3.- Quant al delegat de protecció de dades. L’article 37 preveu la possibilitat que amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades es pugui adreçar l’interessat al delegat de protecció de dades de l’entitat contra la qual es reclami. El delegat de protecció de dades haurà de comunicar la decisió adoptada en el termini màxim de dos mesos des de la presentació de la reclamació. Sobre la regulació del delegat de protecció de dades suggereixo la consulta de l’article publicat per Rafael Jiménez Asensio.

4.- Xarxes socials i protecció de dades. La LOPDGDD regula el dret a l’oblit en serveis de xarxes socials. També s’hi incorpora el dret a la portabilitat en serveis de xarxes socials –article 95-.

5.- Transparència i bon govern. Es modifica la Llei 19/2013 estatal de transparència i en el que sigui de menester la normativa autonòmica tot establin que quan la informació -sotmesa a publicitat activa o sobre la qual s’exerceixi dret d’accés-, contingui dades personals caldrà estar a l’establert als articles 5.3 i 15 de la pròpia Llei 19/2015, al RGPD i a la LOPDGDD. 

S’hi introdueixen noves obligacions en matèria de publicitat activa afegint un nou article 6 bis, relatiu al “Registre d’activitats de tractament”, que estableix que els subjectes enumerats a l’article 77.1 LOPDGDD, publicaran el seu inventari d’activitats de tractament en aplicació de l’article 31 de la mateixa. Un altre interessant article de Concepción Campos detalla el contingut de les modificacions operades en matèria de transparència i bon govern.

6.- Protecció de dades dels difunts. L’article 3 preveu que  les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet així com els seus hereus podran adreçar-se al responsable o encarregat del tractament a l’objecte de sol·licitar l’accés a les seves dades personals i, en el seu cas, a la seva rectificació o supressió. També es contemplen les especialitats en el cas de defunció de menors i discapacitats.

7.- Intermediació de dades en el procediment administratiu comú.  Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 28 de la Llei 39/2015,

8.- Novetats en el règim jurídic dels empleats -públics i no públics-. Els drets i llibertats relacionats amb el tractament de dades personals dels treballadors i la protecció dels drets digitals en l’àmbit laboral, pot ser objecte de garanties addicionals en els termes de l’article 91.

9.- Modificació de diverses normes: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial;  Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; i, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; RDL 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic -article 14.j bis).

10.- Un altre aspecte d’interès és la introducció dels drets digitals. Dret a la neutralitat i a l’accés universal a Internet; dret a la seguretat i educació digital; protecció dels menors a Internet; dret de rectificació a Internet; a l’actualització d’informacions en mitjans digitals; a la intimitat a l’ús de dispositius digitals així com a la desconnexió digital en l’àmbit laboral; a la intimitat davant l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball; drets digitals en la negociació col·lectiva; a la intimitat en davant l’ús de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral; a la protecció de dades dels menors a Internet; a l’oblit en recerques a Internet i en serveis de xarxes socials; al testament digital.

11.- No tots els preceptes de la LOPDGDD ténen el caràcter de Llei Orgànica. La DF 1a estableix que tenen naturalesa de llei ordinària el Títol IV, el Títol VII, excepte els articles 52 i 53, i que tenen naturalesa de llei orgànica  el Titol IX, els articles 79,  80, 81, 82, 88, 95, 96 y 97 , les Disposicions Addicionals excepte la 2a i la 17, i les disposicions finals 1a, 2a, 3a, 4a, 8a, 10a i 16a.

D’imprescindible consulta és la recent publicació per Víctor Almonacid d’un recull de recursos per implantar la LOPDGDD en els Ajuntaments.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *