La Directiva (UE) 2016/2102, del Parlament Europeu i del Consell, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic té com a objectiu aproximar les disposicions normatives dels Estats membres relatives als requisits d’accessibilitat, entenent l’accessibilitat com un conjunt de principis i tècniques que s’han de respectar a l’hora de dissenyar, construir, mantenir i actualitzar els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils als efectes de garantir la igualtat i la no discriminació en l’accés de les persones usuàries, en particular de les persones amb discapacitat i de les persones majors.

El Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, transposa l’esmentada Directiva. En aquest reglament, entre d’altres aspectes, s’hi estableixen els mecanismes per a la presentació de sol·licituds d’informació accessible i queixes i el procediment de reclamació.

També es regula la declaració d’accessibilitat sobre la conformitat dels respectius llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils a proporcionar per les entitats responsables dels webs i aplicacions per a mòbils.

Es preveu que les disposicions sobre sol·licituds d’informació accessible i queixes i el procediment de reclamació seran d’aplicació a partir del 20/09/2019, el 20/09/2020 per als llocs web ja publicats.

Les disposicions relatives als dispositius mòbils seran d’aplicació a partir del 23/06/2021.

Per saber més:

Observatori d’Accessibilitat Web. Iniciativa del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau d’acompliment en matèria d’accessibilitat dels portals de l’Administració (AGE, CCAA y EELL).

Impacte sobre els serveis electrònics a Espanya de la Directiva d’accessibilitat als llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, de l’Observatori d’Administració Electrònica.

Timeline sobre l’aplicació de la Directiva d’accessibilitat web.

Àmbit: JURÍDIC