PLANIFICACIÓ ORIENTADA A RESULTATS PER A COMANDAMENT

Presencial
Comandaments

1. Adquirir coneixements teòrics sobre la planificació orientada a resultats.

2. Comprendre la metodologia i les fases que la componen.

3. Valorar la importància de la planificació orientada a resultats aplicada a les unitats de treball concretes i en relació amb els equips humans que les conformen.

4. Conèixer tècniques i eines operatives per realitzar planificació orientada a resultats i saber aplicar-les.

5. Estar familiaritzat/ada amb tècniques i eines operatives per desenvolupar la planificació orientada a resultats, programar-la i fer-ne el seguiment.

6. Detectar errors i proposar-ne les solucions adequades en situacions reals i complexes, pròximes a l’entorn de treball, així com desenvolupar correctament aquestes solucions.

· Conceptualització de la planificació orientada a resultats: Planificar sense objectius, amb objectius i per objectius i resultats; nivells de planificació i control; el nivell operatiu com a clau de la direcció orientada a resultats; fases del procés de planificació orientada a resultats; identificació i descripció de la planificació orientada a resultats; la participació interna en el desenvolupament de la planificació orientada a resultats; implicacions de la planificació orientada a resultats.

· Eines de planificació orientada a resultats: Diagrames de Gantt, InformesT.

· Sistemes de control i seguiment: elaboració d’indicadors i tipologies d’indicadors.

· Introducció al quadre de comandament.

- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Orientació a resultats

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

54% del total de participants de l’àmbit de comandaments a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a quarta prioritat formativa