La Instrucció de control intern de l’Ajuntament de Sant Boi. El Control financer.

Presencial

1ª edició: 3 de març (09:30 a 11:00 hores) – SALA DE PLENS

2ª edició: 10 de març (09:30 a 11:00 hores) – SALA DE PLENS

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Tècnics/ques
  • Apropar a l’organització el coneixement sobre les funcions de la Intervenció General.
  • Donar a conèixer el contingut de la Instrucció de Control Intern de l’Ajuntament de Sant Boi aprovada pel Ple de la corporació amb les actualitzacions aprovades al 2022.
  • Aquesta instrucció inclou les funcions, procediments i actuacions que en l’exercici del Control Intern ha de desenvolupar la Intervenció, i aquesta normalització ha de servir a l’organització per a facilitar l’exercici de la seva activitat acomplint els principis de legalitat i bona gestió financera.