Aprofundiment en la Inspecció d’establiments musicals, de restauració i altres

Presencial

Dies 6, 7 i 8 de juny de 16:00 a 20:00 hores a la Comissaria de la Policia Local.

Policia Local

1. Conèixer i aplicar les normatives que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció
d’inspecció i vigilància específicament dels locals musicals i de restauració.
1.1. Identificar les principals normes jurídiques i ordenances municipalsque regulen aquestes activitats.
1.2. Saber dur a terme els diferents tipus d’inspecció.
1.3. Identificar el règim sancionador aplicable en cada cas.

1.4. Conèixer a correcta confecció de l’acta i les parts importants que hi ha de constar, així com la identificació de l’òrgan competent per a la instrucció de cada cas.
1.5. Conèixer la normativa aplicable en matèria de comerç i consum i les actuacions bàsiques que se’n deriven.
1.6. Conèixer la normativa aplicable en matèria de seguretat privada i les actuacions bàsiques que se’n deriven.

1. Principals normes reguladores de l’activitat d’establiments musicals i de restauració
1.1. Les normes jurídiques
1.2. Les diferents ordenances municipals
1.3. El règim sancionador
2. Els tipus d’activitats i la seva inspecció
2.1. Activitats recreatives de restauració.
2.2. Activitats recreatives musicals.
2.3. Inspecció en l’àmbit de la situació administrativa del local (llicències i/o autoritzacions
municipals).
2.4. Inspecció en l’àmbit de les condicions de seguretat (memòria tècnica del local).
2.5. Inspecció en l’àmbit de les condicions higiènic-sanitàries.

3. L’acta administrativa (parts de l’acta: encapçalament, cos de l’acta, tancament) i mesures cautelars. Tràmit a organisme competent.
4. Comerç i consum: Normativa, activitat de control de l’Administració, seguretat i informació dels productes a la venda.
5. Seguretat privada en espectacles públics activitats recreatives i establiments musicals.