Formació – Consultoria en .NET i XAF

Presencial

A determinar

Tècnics/ques

Es proposa una formació en Microsoft .NET i DevExpress XAF, que son els “frameworks” en els que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha determinat que construirà les seves aplicacions internes.

Sessió 1 – Introducció a .NET i a l’entorn.
Presentació de .NET, les seves versions i característiques. .NET Core vs. .NET Framework. Llenguatges suportats i característiques de C#. Entorns de desenvolupament: Visual Studio 2022 i Visual Studio Code. Funcionament de Visual Studio 2022. Creació de solucions simples. Classes, mètodes, propietats i objectes. Estructures de control bàsiques.
Sessió 2 – Desenvolupament amb .NET
Control de codi font amb Git des de Visual Studio 2022. Col·leccions. Estructures de control avançades. Excepcions i ús de Try/Catch. Creació de solucions complexes. LINQ. C# “modern”. Proves unitàries. Conceptes bàsics de “Reflection”.
Sessió 3 – XPO bàsic
Connexions a bases de dades. Mapeig de taules i camps. Meta-dades (atributs). Relacions. Consultes bàsiques. Creació, actualització i eliminació de dades. Consultes avançades: LINQ vs. Llenguatge propi d’XPO.
Sessió 4 – Aplicacions web i XPO avançat
Estructura d’una aplicació web. Arquitectures possibles. Codi client i codi servidor. Tipologia de projectes amb .NET. Aplicacions Blazor. Injecció de dependències.
Mapeig de taules existents en XPO. Mapeig de vistes. Camps calculats. Índexs. Conversors de valors. Transaccions.
Sessió 5 – XAF bàsic (I)
Estructura d’un projecte XAF. XAF Blazor. Definició dels objectes de negoci. Classes base. Meta-dades (atributs). Personalització de la IU. Personalització de la navegació. Validació de propietats. Controladors i accions. Accés via programació als elements de la IU. Filtre bàsic de “lookups”. Editors.
Sessió 6 – XAF avançat (II)
Mòduls addicionals. Visualització condicional. Adjunts. Navegació directa a vistes de detall. Filtre de “lookups” via programació. Informes. El sistema de seguretat. Localització. “Session mixing”
Sessió 7 – Un cas pràctic (I)
Creació d’una aplicació XAF simple aplicant els conceptes vists fins ara.

Sessió 8 – Creació i ús d’APIs
Creació d’una API REST. Estructura d’un projecte d’API. Mètodes REST. Valors de retorn. Swagger. Consum d’una API. Generació automàtica del codi client.
Sessió 9 – OData
Creació d’una API amb OData. Consum d’una API OData. L’API OData generada per XAF.
Sessió 10 – Un cas pràctic (II)
Continuació del cas pràctic iniciat a la sessió 7. Resum de les arquitectures d’aplicacions que es recomanen per l’Ajuntament de Sant Boi. Resum i conclusions del curs.

- Domini professional
- Gestió de les TIC
- Gestió i adopció de les tecnologies