ESPECIALITZACIÓ DE DRET PENAL: ELS DELICTES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE

Presencial

1ª EDICIÓ: 2, 3, 11, 29 i 24 d’octubre (10:00 – 13:30)

2ª EDICIÓ: 5, 6, 9, 10 i 18 d’octubre (10:00 – 13:30)

3ª EDICIÓ: 5, 9, 10, 18 i 26 d’octubre (16:00 – 19:30)

EDICIÓ: 2, 3, 6, 7 i 23 de novembre (16:00 – 19:30)

 

Policia Local

 

  1. Intervenir correctament en casos de violència domèstica i de gènere.
  2. Definir criteris homogenis d’actuació a partir del coneixement de la base legal en la que se sustenten les actuacions policials i essent conscient del servei públic que es realitza.

 

 

  • La violència domèstica i de gènere: classes i etapes.
  • La legislació sobre violència domèstica i de gènere: Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora del Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. Ley Orgànica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ley Orgànica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal (arts. 153 i 157).
  • Les mesures cautelars a la llei d’enjudiciament criminal.
  • Les diligències de violència domèstica. L’ordre de protecció.
  • Seguiment d’un protocol d’actuació en casos de violència domèstica i de gènere.
  • Ús de les diligències que cal emprar en casos de violència domèstica i de gènere.
  • Detecció dels comportaments il- lícits en aquest àmbit i procediment d’acord amb aquests.
  • Intervenció policial en entrades a domicili.

 

- Comprensió interpersonal
- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides

(repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

Formació sol·licitada per l’Àrea de Seguretat Ciutadana