Especialització de dret penal: els delictes contra el patrimoni i contra la vida i la integritat física

Online

Dies 21, 22 i 23 d’abril de 16:00 a 18:00 hores.

Policia Local

– Identificar les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de delictes contra el patrimoni
– Identificar correctament les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de
delictes contra la vida i la integritat física

– Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic: Tipologia d’aquestes figures delictives (furt, robatori, extorsió, estafa, apropiació indeguda…). Penes imposades. Casos pràctics de la diferent tipificació.
– Delictes contra la vida i la integritat física: Tipologia d’aquestes figures delictives (homicidi, assassinat, avortament, inducció al suïcidi…). Penes imposades. Casos pràctics de la diferent tipificació.