EINES I ESTRATÈGIES PER A L’AVALUACIÓ D’ACCIONS I PROJECTES

Presencial
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Oferir eines i estratègies per avaluar de manera poc costosa (en termes de temps, esforç i recursos) i el màxim d’efectiva.

2. Introduir l’avaluació en les tasques quotidianes i que ens sigui d’utilitat a l’hora de millorar el que fem

· L’avaluació com a eina de millora: què volem saber i per què.

· Avaluar amb el que tenim: avaluació dels usuaris i usuàries; avaluació dels equips professionals i agents implicats; avaluació a partir de les dades de servei, etc.

· Introducció a l’avaluació en temps real: introducció a les estratègies creatives d’avaluació en temps real.

· Motivació i avaluació: introducció a la gamificació dels processos d’avaluació (formador/a extern/a).

- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

69 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives