Dret processal penal en l’activitat policial

Presencial

Dies 6, 9, 10 i 11 d’octubre de 15:00 a 20:00 hores a la comisaria de la Policia Local.

Policia Local

-Conèixer la tipologia de procediments penals existents així com els actes delictius que s’han d’instruir i jutjar per cadascun d’ells.
-Identificar les conductes constitutives de delicte contra la seguretat col•lectiva.
-Saber identificar quin jutjat coneix cada matèria i és competent per jutjar cada tipus de delicte.

. Jutjats i tribunals de Catalunya, estructura, dependència, competències.
. La infracció penal. Els procediments judicials penals.
. El procediment abreujat. Els “judicis ràpids”.
. Delictes contra la salut pública.
. Delictes contra l’ordre públic.

Dret processal