DIAGNÒSTIC I CICLE D’UN PROJECTE

Presencial
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Dissenyar millors projectes

2. Repassar totes les fases d’un projecte

· Creació de diagnòstics

· Creació de projectes (cicle del projecte)

· Planificació i avaluació (DiY)

- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Domini professional
- Planificació i organització

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

73 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives