Curs de formació bàsica en Contractació Pública

Presencial

Dies 16, 23, 30 de juny, 6 de juliol i 8 i 15 de setembre de 10:00 a 12:00 hores.

Lloc: Aula 108 de l’Olivera.

Aprendre els conceptes bàsics de la contractació pública en el marc de la Llei de Contractes del sector públic.

Utilitzar correctament el llenguatge tècnic de la contractació pública com a base per a preparar els expedients de contractació.

Primera sessió:  Dimecres, 16 de juny

 1. Llei de Contractes del Sector Públic
 2. Principis de la contractació pública
 3. Sector públic
 4. Poder adjudicador
 5. Administració pública
 6. Regulació harmonitzada
 7. Contracte públic
 8. Contractes administratius/privats
 9. CPV
 10. Parts d’un contracte.
 11. Persona física/persona jurídica
 12. Capacitat per contractar
 13. Prohibicions de contractar
 14. UTE
 15. Tipus de contractes
 16. Contractes de caràcter intel·lectual
 17. Contracte menor
 18. Acord marc
 19. Objecte del contracte
 20. Divisió en lots

Segona sessió:  Dimecres, 23 de juny

 1. Terminis dels contractes
 2. Còmput dels terminis
 3. Pròrroga i ampliació del contracte
 4. Expedient de contractació
 5. Tramitació de l’expedient
 6. Necessitat i idoneïtat del contracte
 7. Perfil de contractant/Plataforma de Contractació del Sector Públic
 8. Òrgan de contractació
 9. Mesa de contractació
 10. DEUC
 11. Declaració responsable
 12. Registre Oficials de Licitadors i Empreses Classificades
 13. Licitació
 14. Anunci de licitació
 15. Consulta preliminar del mercat
 16. Pressupost Base de Licitació
 17. Valor estimat del contracte
 18. Preu del contracte
 19. Pagament del preu

Tercera sessió: Dimecres, 30 de juny

 1. Plec de clàusules administratives
 2. Plec de prescripcions tècniques
 3. Procediments d’adjudicació: Fases
 4. Classes de procediments d’adjudicació
 5. Característiques del procediment obert, simplificat i abreujat
 6. Característiques del procediment negociat
 7. Solvència
 8. Classificació
 9. Criteris d’adjudicació. Característiques
 10. Criteris de valoració automàtica i mitjançant un judici de valor
 11. Ofertes anormalment baixes
 12. Classificació de les ofertes
 13. Adjudicació del contracte

Quarta sessió: Dimecres, 1 de juliol

 1. Principi de risc i ventura
 2. Risc operacional
 3. Garanties.Tipus
 4. Formalització de contracte
 5. Responsable del contracte
 6. Recepció del contracte
 7. Subcontractació
 8. Subrogació
 9. Modificació del contracte
 10. Penalitats
 11. Suspensió del contracte
 12. Condicions especials d’execució
 13. Contractació Pública Responsable
 14. Reserva de contractes
 15. Recurs especial en matèria de contractació
Contractació

Adreçat exclusivament al personal municipal que treballi amb expedients de contractació.