ELABORACIÓ PLECS DE CONTRACTACIÓ

Semi-presencial

1a edició: 07/11 i 14/11. Olivera (Aula 108)

2a edició: 16/11 i 23/11. Olivera (Aula 108 i 106, respectivament)

3a edició: 21/11 i 28/11. Olivera (Aula 108)

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques
 1. Millorar els coneixements sobre la normativa de contractes del sector públic.
 2. Reduir el nombre d’incidències en la redacció dels plècs de clàusules administratives.

Part teòrica:

 1. La preparació del contracte. Nocions bàsiques sobre el contingut dels informes de necessitat i de preparació del contracte; els plecs de prescripcions tècniques; l’òrgan de contractació; i la publicitat de l’expedient de contractació
 2. Elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars en el procediment obert ordinari

a) La importància dels plecs en el procediment de contractació

b) Contingut més rellevant des del punt de vista tècnic:

 • Objecte del contracte. CPV. Divisió en lots
 • Valor estimat del contracte. Pressupost base de licitació. Preu
 • Requisits i acreditació de la solvència. Classificació
 • Adscripció de mitjans humans a l’execució del contracte
 • La Mesa de contractació
 • Criteris d’adjudicació
 • Ofertes anormalment baixes
 • Criteris de desempat
 • Modificacions del contracte
 • Condicions especials del contracte
 • Penalitats

 

Part pràctica:

Cas pràctic sobre les principals incidències en l’elaboració d’un plec de clàusules administratives particulars en el procediment obert ordinari.

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Petició formativa del Departament de Contractació i Compres