Com és l’acció orientadora al nostre municipi?

Presencial

Dies:  5 i 19 d’octubre de 2023

Hora:  10:00 a 14:00 hores

Lloc:  L’Olivera

Administratius/ves, Tècnics/ques

1. Identificar els fonaments teòrics que sustenten el marc conceptual i els criteris metodològics de l’acció orientadora.
2. Establir el marc conceptual comú
3. Establir els criteris metodològics compartits
4. Acordar la finalitat d’impacte en el col∙lectiu jove
5. Acordar la finalitat de procés en els professionals
6. Establir pautes per identificar el grau de personalització en les diferents pràctiques d’orientació.

Establir les bases conceptuals i metodològiques, de manera harmonitzada amb els diferents agents, perquè l’acció orientadora i d’acompanyament sigui personalitzada, integral i fonamentada. S’entén acció orientadora com el resultat del conjunt d’accions desenvolupades des de l’ecosistema local i orientades a facilitar la construcció i desenvolupament de la trajectòria educativa en tant que part fonamental en la construcció de trajectòries vitals de les persones joves i de manera especial amb aquelles que estan en risc o situació d’AEP.
1. Fonaments teòrics que sustenten i possibiliten la base comú sobre què es i com es fa l’acció orientadora.
2. Continguts dels conceptes clau: acció orientadora, acompanyament personalitzat i integral, projecte de vida, trajectòria, transició, determinants de personalització competències, perspectiva de gènere, noves oportunitats educatives, etc.
3. Criteris metodològics per saber com aplicar els recursos, actuacions i eines de l’acció orientadora: creació vincle; acció holística i interseccional centrada en la persona jove; acció per a la creació de sentit; acció per a la facilitació d’un procés de reflexió‐planificació; acció per a l’ampliació de recursos i oportunitats; acció per a la corresponsabilització com a subjecte transformador i agent de canvi.
4. Finalitats per aconseguir situar el focus en la persona jove i en el que aconseguirà (finalitats d’impacte) i finalitat per establir el mitjà necessari per aconseguir‐ho (finalitats de procés)
5. Eines per visualitzar el grau de personalització i acció integral de les diferents accions que es fan.

- Orientació a l'assoliment i servei a les persones
- Orientació a la ciutadania