ACTUALITZACIÓ NORMATIVA EN MATÈRIA PENAL I DE SEGURETAT CIUTADANA

Presencial

1a EDICIÓ: 28 de juny (10:00 a 14:00)

2a EDICIÓ: 13 de setembre (16:00 a 20:00)

3a EDICIÓ: 21 de setembre (09:30 a 13:30)

4a EDICIÓ: 22 de setembre (09:30 a 13:30)

 

Policia Local

1. Donar a conèixer les novetats legislatives més importants en matèria penal i de seguretat ciutadana dins de l’àmbit competencial de la Policia local.

· MODIFICACIONS DEL CODI PENAL: Llei orgànica 1/2015: Àmbit general. Àmbit especial: els delictes i les penes.

· LA NOVA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA: Llei orgànica 4/2015.

Disposicions generals:

– Identificació de persones.

– Restricció del trànsit i controls en vies públiques.

– Comprovacions i registres en llocs públics.

– Registres corporals externs.

– Mesures de seguretat extraordinàries.

Règim sancionador: faltes lleus, greus i molt greus.

 

· MODIFICACIONS A LA LLEI D’ENJUDICIAMENT CRIMINAL

Llei orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la LECr:

– Modificació art. 118: Dret de defensa.

– Modificació art. 520 LECr: La detenció.

– Art. 527: Drets del detingut incomunicat.

Llei 41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la LECr per a l’agilització de la Justícia penal i l’enfortiment de les garanties processals:

– Reforma de les regles de connexitat.

– Atestats policials.

– Terminis per finalitzar la instrucció.

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

84% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa