Actualització de dret processal penal: La declaració en judicis

Presencial

Dies 9, 10 i 11 de maig de 15:30 a 19:30 hores.

Policia Local
  • Conèixer i comprendre què és la psicologia del testimoni.
  • Aprendre les tècniques que avaluen la credibilitat de les declaracions dels policies en el desenvolupament dels policies en el desenvolupament dels diferents rols.
  • Entendre, interpretar, examinar i distingir els comportaments i les respostes durant una declaració per causar una impressió positiva.
  • Analitzar, inferir i avaluar les estratègies bàsiques que ha d’emprar el participant per preparar un judici i posteriorment declarar en una seu judicial segons el rol pel qual hagi estat citat.
  • La psicologia del testimoni: El procés de retenció de la informació. Relació entre confiança i exactitud en una declaració. Factors que caracteritzen un testimoni honest. Factors que caracteritzen un testimoni deshonest.
  • Importància del treball de camp per a la recuperació de la informació.
  • Elements que avaluen la credibilitat en la declaració:
  • La importància de la presència i la imatge personal. Recomanacions bàsiques.
  • Preparació de l’interrogatori. Els operadors jurídics. Tipus de preguntes. Categories processals. La sentència i els criteris legals i jurisprudencials que valoren la prova.
  • Estratègies bàsiques en la preparació d’un judici: Actituds personals i habilitats comunicatives en la preparació de l’interrogatori. Abans, durant i després de l’interrogatori. Les sales de vistes.