TRANSMETRE IDEES EFICAÇMENT

Presencial

1. Aprendre a comunicar-se i relacionar-se eficaçment

2. Establir i estructurar el missatge de forma clara i efectiva

3. Aprendre a escoltar de forma efectiva

4. Extraure informació i conclusion de reunions i fer bones preguntes

5. Ajustar la comunicació no verbal al missatge i intenció que es pretèn

(A determinar)

- Comprensió interpersonal
- Persuasió