Règim jurídic de les administracions públiques

Presencial
Administratius/ves, Tècnics/ques

Analitzar el règim jurídic de les administracions públiques d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

  • Llei 40/2015 consideracions generals: estructura, objecte i àmbit d’aplicació, règim transitori, derogatori i entrada en vigor.
  • L’exercici de la competència: la delegació, l’avocació, l’encomana de gestió, la delegació de signatura i la suplència.
  • L’abstenció i la recusació: causes i procediment.
  • La Potestat sancionadora: principis.
  • La Responsabilitat patrimonial, principis, responsabilitat de Dret privat, de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
  • Funcionament electrònic del servei públic: la seu electrònica i portal d’internet i l’actuació administrativa automatitzada.
  • Règim jurídic dels convenis: requisits, contingut i procediment. Publicitat.
  • Els consorcis: règim jurídic, adscripció, règim de personal, contingut dels estatuts, liquidació i extinció.
  • Relacions inter-administratives: els principis i els deures de col·laboració.