Procediment Administratiu Llei 39/2015

Online

Del 4 de febrer al 17 de març de 2020.

Del 4 de maig al 22 de juny de 2020.

Durada del curs:  30 hores.

 

 

 

Administratius/ves
Definir l’àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, de l¿1 d’octubre i els principis generals establerts en el seu articulat.
Diferenciar entre les persones en la seva relació amb les Administracions Públiques i els interessats en el procediment, descrivint els drets d’unes i d’uns altres, així com el règim jurídic aplicable.
Definir l’acte administratiu com a eix i finalitat principal del procediment administratiu.
Diferenciar les dues característiques essencials dels actes administratius: la validesa i l’eficàcia.
Analitzar la importància dels termes i terminis en el procediment administratiu, com es duu a terme el seu còmput, així com els supòsits en què els terminis poden veure’s ampliats o reduïts.
Comprendre la importància del procediment administratiu com a garantia formal i les disposicions generals que resulten d’aplicació a aquest.
Desglossar les diferents fases del procediment administratiu, diferenciant els tràmits realitzats en cadascuna d’elles.
Diferenciar les diferents formes de terminació del procediment administratiu, parant atenció especial tant a la resolució expressa com a la presumpta, conseqüència aquesta última del silenci administratiu.
Analitzar com els actes administratius, una vegada dictats poden ser objecte de revisió, tant d’ofici com per conseqüència dels recursos administratius.
Distingir entre la revisió d’ofici dels actes nuls i la revisió dels actes anul·lables.
Definir i diferenciar els tipus de recursos administratius, els supòsits en què procedeixen, els seus tràmits, terminis i efectes.
1. LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
1. Àmbit d’aplicació.
1. Àmbit objectiu de la Llei 39/2015
2. Àmbit subjectiu de la Llei 39/2015
2. Principis inspiradors.
3. Els drets de les persones en les seves relacions amb les Administracions Públiques.
1. Aspectes generals.
2. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.
3. La llegua dels procediments.
4. Col·laboració i compareixença de les persones.
4. Els interessats en el procediment.
1. Capacitat d’obrar.
2. Concepte d’interessat.
3. Dret de l’interessat en el procediment administratiu.
4. Drets dels presumptes responsables en els procediments administratius de naturalesa sancionadora.
5. Representació