Llenguatge administratiu i models de documents

Presencial

Divendres 24 de març de 10:00 a 14:00 hores a L’Olivera.

Administratius/ves, Subalterns, Tècnics/ques, Treballadores socials

D’una banda, s’oferiran nocions bàsiques sobre llenguatge administratiu i pautes de redacció per fer els textos més eficaços i efectius; d’una altra banda, es tractaran més a fons alguns dels documents que més freqüentment es fan servir, com ara: certificat, carta, ofici, informe i resolució.

Es completa amb una extensa bibliografia en paper i en línia.

- Administració
- Aprenentatge permanent