POLICIA: LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Presencial

1a EDICIÓ: 11 d’octubre (09:30 a 13:30)

2a EDICIÓ: 20 d’octubre (09:30 a 13:30)

3a EDICIÓ: 20 d’octubre (15:30 a 19:30)

4a EDICIÓ: 3 de novembre (09:30 a 13:30)

5a EDICIÓ: 3 de novembre (15:30 a 19:30)

Policia Local

1. Donar a conèixer les novetats legislatives més importants en matèria de procediment administratiu.

TEMARI

 1. Novetats en relació al còmput dels terminis.
 2. Els nous Registres Generals Administratius. Drets de les persones i drets dels interessats/des. Novetats a la notificació dels actes.
 3. Els Registres Generals d’Apoderaments.
 4. Procediment administratiu i les seves fases. Novetats en relació a llocs i forma de presentació de les sol·licituds i en relació al contingut de les instàncies.
 5. El silenci administratiu i novetats en relació a la certificació d’acte pressumpte.
 6. Recursos administratius. Novetats en relació al termini d’interposició. Novetats en revisió d’ofici d’acte nul.
 7. Identificació i signatura dels interessats/des en el procediment administratiu.
 8. Novetats en relació a la capacitat de l’interessat/da.
 9. Les noves mesures provissionals en el procediment administratiu. Formes de pagament.
 10. La tramitació simplificada del procediment.
 11. Procediments sancionadors, novetats a les dues lleis.
 12. Responsabilitat patrimonial, referència a les dues lleis i novetats a la tramitació.
 13. Funcionament d’òrgans col·legiats segons la llei 40/2015.
Domini professional

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

47% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a prioritat