LA RESPONSABILITAT GLOBAL DELS MUNICIPIS: LA COHERÈNCIA DE POLÍTIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT

Presencial

6 de març, de 10.00h a 14.00h

Comandaments, Tècnics/ques

Oferir una primera aproximació al principi de Coherència de Polítiques per al Desenvolupament (CPD). Amb aquesta formació, els assistents podran comprendre les vinculacions i impacte de les polítiques locals en el desenvolupament sostenible global, promoure la implantació de l’enfocament de CPD en l’àmbit de les seves funcions i garantir una execució de polítiques públiques coherent amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament local.

• Definició i justificació de la importància i pertinència de l’enfocament de CPD. Objectius prioritaris de desenvolupament. De quina manera poden afectar les polítiques d’un govern local a aquests objectius de desenvolupament.
• Principals referències del principi de CPD en el marc jurídic i polític rellevant per als ens locals de la demarcació de Barcelona.
• El procés d’incorporació de la CPD en les actuacions de les administracions públiques.
L’encaix de la CPD en les polítiques públiques locals de la demarcació de Barcelona. Aterratge de l’enfocament de la CPD a l’àmbit local (incloent referència a iniciatives internacionals exitoses i casos reals).
La CPD en el marc de la nova Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.
Domini professional

· Petició formativa a proposta de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau