Introducció a l’administració pública local (PENDENT CONCRETAR ALUMNES)

Presencial
Administratius/ves, Tècnics/ques
  • Donar un marc de referència general, amb un caire eminenment pràctic, del funcionament de les corporacions locals, administració local.
  • Conèixer i adquirir els coneixements bàsics de l’organització i règim jurídic d’una corporació local.
  • Conèixer els aspectes essencials del procediment administratiu de l’administració electrònica.
  • Adquirir nocions bàsiques de la diferent tipologia de treballadors públics i els instruments de planificació de recursos humans.
  • Conèixer els àmbits d’activitat administrativa de les corporacions locals, el seu patrimoni i els principals serveis públics.
  • Organització, funcionament, règim jurídic i contractació pública.
  • Procediment administratiu i l’administració electrónica.
  • Recursos humans i els empleats públics.
  • El patrimoni municipal i l’activitat administrativa.
  • L’acció territorial i l’acció ciutadana.
- Administració
- Contractació