Escrivint perquè ens entenguin: llenguatge planer

Online

(PENDENT)

1.Donar a conèixer els conceptes de Lectura Fàcil i Llenguatge Planer.

2.Aplicar les pautes LF a la redacció de diferents documents administratius dirigits a la població.

1. Lectura Fàcil i Llenguatge Planer: què tenen en comú?

2. Contingut, llenguatge i forma: les claus per a una bona comunicació

3. Llegibilitat i comprensibilitat: conceptes base

4. Millorar les habilitats comunicatives: tenir en compte el destinatari.
5. Anàlisi de diferents tipus de textos informatius (tríptics, butlletins, presentacions en Power Point,
cartes, comunicats).