Escrivint perquè ens entenguin: llenguatge planer

Online

06/06/2023 – Inici aula virtual (Formadiba)

13, 20, 27/06 i 04/07/2023 – Videoformació (ZOOM) de 09:30 a 11:30 hores

11/07/2023 – Tancament aula virtual (Formadiba)

 

Administratius/ves, Tècnics/ques
  1. Donar a conèixer els conceptes de Lectura Fàcil i Llenguatge Planer.
  2. Aplicar les pautes LF a la redacció de diferents documents administratius dirigits a la població.

1. Lectura Fàcil i Llenguatge Planer: què tenen en comú?

2. Contingut, llenguatge i forma: les claus per a una bona comunicació

3. Llegibilitat i comprensibilitat: conceptes base

4. Millorar les habilitats comunicatives: tenir en compte el destinatari.
5. Anàlisi de diferents tipus de textos informatius (tríptics, butlletins, presentacions en Power Point,
cartes, comunicats).