Developing ASP.NET Core MVC Web Applications (.Net Core)

Online

Dies 8, 13, 19, 22, 27 d’abril i 3 de maig.

Horari: de 09:30 a 14:30 hores.

Una vegada finalitzat el curs, l’alumne haurà adquirit els següents coneixements/habilitats:
–  Descriure la pila de tecnologies Web de Microsoft i seleccionar una tecnologia apropiada a utilizar per a desenvolupar qualsevol tipus d’aplicació.
– Dissenyar l’arquitectura i la implementació d’una aplicació web que compleixi amb una sèrie de
requisits funcionals, requisits de la interfície d’usuari i models de direcció de negoci.
– Configurar el pipeline d’aplicacions web d’ ASP.NET Core utilitzant middleware i aprofitant la injecció de dependències en l’aplicació MVC.
– Afegir controladors a una Aplicació MVC per a gestionar la interacció amb l’usuari, actualització del Model i interacció amb les Vistes.
– Desenvolupar una aplicació web que usi el motor de enrutament de ASP.NET Core per a presentar URL amigables i una jerarquia de navegació lògica per als usuaris.
– Crear vistes a una aplicació MVC que mostri i editi dades i interactui amb models i
controladors.
– Crear models MVC i escriure codi que implementi la lògica de negoci en el Model mitjançant mètodes, propietats i esdeveniments.
– Conectar una aplicació ASP.NET Core a una base de dades utilitzant Entity Framework Core.
– Implementar una apariencia consistent per a una aplicació web MVC completa.
– Escriure el codi JavaScript que s’executi en el costat del client i utilitzi la biblioteca de scripts
jQuery per a optimizar la capacitat de resposta d’una aplicació web MVC.
– Afegir paquets del costat del client i configurar Task Runners.
– Executar proves unitàries i eines de depuració contra una aplicació web a Visual Studio 2017.
– Escriure una aplicació MVC que autentifiqui i autoritzi als usuaris a accedir al contingut de
forma segura utilitzant Identity.
– Crear una aplicació MVC que resisteixi els atacs maliciosos.
– Utilitzar caching per a accelerar les respostes a les sol·licituds dels usuaris.
– Usar SignalR per a habilitar la comunicació bidireccional entre client i servidor.
– Descriure què és una Web API i per què els desenvolupadors han d’incloure una Web API en les seves aplicacions.

Gestió de les TIC