ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Presencial

1ª EDICIÓ: 15 de novembre (10:00 a 14:00)

2ª EDICIÓ: 22 de novembre (10:00 a 14:00)

Subalterns

1.Dotar els i les conserges dels criteris per a poder fer una atenció diferenciada a les persones amb diversitat funcional.

2. Formació per realitzar una correcta atenció i acompanyament, si s’escau, a persones amb mobilitat reduïda, amb discapacitat visual, discapacitat auditiva, intel·lectual i trastorn mental.

3.Oferir uns serveis municipals de qualitat i excel·lència tenint en compte la diversitat de la ciutadania en els diferents serveis municipals.

PART TEÒRICA:

 • Evolució del concepte de discapacitat
 • Model centrat en la persona.
 • Parlem bé! Evitem estigmatitzacions.
 • Prejudicis vers la discapacitat.
 • El drets del es persones amb discapacitat, la Igualtat d’oportunitats.
 • Introducció bàsica a les diferents tipologies de discapacitat.
 • Necessitats específiques d’atenció diferenciada segons tipologia.
 • Estratègies de comunicació amb les persones amb discapacitat.
 • Disseny universal i accessibilitat.

 

PART PRÀCTICA:

Es busca, en primer lloc, viure en primera persona les limitacions de mobilitat que suposa anar en cadira de rodes o no poder veure i, en segon lloc, tenir clar com fer petits acompanyaments a persones amb mobilitat reduïda i amb discapacitat visual de forma adequada.

 • Presentació i maneig de la cadira de rodes
 • Circuit pràctic en cadira de rodes (com a usuari i com a acompanyant)
 • Criteris en l’acompanyament a persones amb discapacitat visual
 • Circuit pràctic d’invidents (com a usuari i com a acompanyant)
 • Taller discapacitat auditiva
 • Taller de discapacitat intel.lectual i transtorn mental
- Comprensió interpersonal
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi percebi la proximitat com un valor clau i real de l’acció municipal (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

 • 58% del total de participants de l’àmbit de subalterns a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a quarta prioritat formativa
 • Formació prioritzada pel Servei d’Igualtat d’Oportunitats i Habitatge