ACTUALITZACIÓ NORMATIVA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA

Presencial

1a edició: 24/09, de 09:30 a 13:30 h
2a edició: 25/09, de 16:00 a 20:00 h
3a edició: 26/09, de 09:30 a 13:30 h
4a edició: 27/09, de 16:00 a 20:00 h

Policia Local

Actualitzar els coneixements de les darreres modificacions de la normativa i legislació en matèria de trànsit, la circulació de vehicles de motor i la seguretat viària, així com de les actuacions policials

adequades per a cada cas.

· Marc jurídic regulador del trànsit i la seguretat viària:

Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el RD Leg 339/1990

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

72% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives han establert l’actualització normativa en trànsit i seguretat viària com a segona prioritat formativa