L’inhibidor del bullying: el quart element

El Joan Carles Cassou ens fa cinc cèntims ben apamats sobre un fenòmen polèmic, de moda i força controvertit: l’assetjament escolar, també conegut per l’anglicisme bullying, que ens defineix l’especialista suec Dan Olveus.

conducta de persecució física i/o psicològica que realitza un/a alumne/a contra un/a altre/a, al que tria com a víctima de repetits atacs. Aquesta acció, negativa i intencionada, situa la víctima en una posició de la que difícilment pot sortir pels seus propis mitjans. La continuïtat d’aquestes relacions provoca en la víctima efectes clarament negatius: ansietat, descens de l’autoestima, i quadres depressius, que dificulten la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges

Tres elements essencials
Per aparèixer en un aula, el bullying necessita la presència necessària de 3 elements. Si falta un l’aula quedarà lliure d’assetjament:

  1. Una figura estereotipable: ulleres i més sobrepès que habilitat social, etc.
  2. Unes persones amb dèficits de notorietat: buscaran ser aplaudides o temudes.
  3. Un grup de claca: indiferents al patiment però pendents d’agradar als ofensors amb el seu aplaudiment, per si de cas…

El quart element
Empíricament, sabem que en tot grup classe hi ha una potencial víctima propiciatòria, tres hostigadors virtuals i cinc probables alumnes que actuen a mode de claca. S’hi donen, doncs, els elements necessaris per iniciar l’assetjament.
Però també hi ha sempre un quart element que rarament apareix en els protocols: els pacificadors potencials. Uns setze per aula de 30 alumnes… Són els espectadors, persones desconnectades en espera que algú les activi per inhibir el virus del bullying.

bullying

Estratègia d’intervenció: l’activació preventiva del grup
Tradicionalment, el focus del combat antibullying es posava sobre víctimes i ofensors. Però la cosa ha de ser molt més elaborada… En realitat, parlem de concentrar l’abordatge sobre els espectadors, perquè arrosseguin els indiferents, contrarestin els ofensors i avisin als adults en una nova dinàmica grupal preventiva, inoculant antivirus al mateix grup classe, per anticipar la superació d’un fenomen que troba el seu punt d’inflexió a partir dels 15 anys..

Per aprofundir una mica més:

Per veure en 8 minutets: